Contractvormen en contractmanagement

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een gevarieerd werkpakket van nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten in zowel utiliteitsbouw als grond-, weg- en waterbouw. Het Rijksvastgoedbedrijf wil de capaciteiten van de markt benutten door de specifieke kwaliteiten van opdrachtnemers zo goed mogelijk in te zetten. De contractvorm die het Rijkvastgoedbedrijf met de markt afsluit, is afhankelijk van aard, omvang en risico’s van de opdracht. Het kan gaan om een contract met een combinatie van ontwerp, realisatie en mogelijk meerjarig onderhoud en financiering (DB, DBM of DBFMO), of een Stabu of RAW-bestek. Naast bouwopdrachten verstrekt het Rijksvastgoedbedrijf advies- en onderzoeksopdrachten, opdrachten voor directie en toezicht en opdrachten voor het beheer van leegstaand vastgoed.

Contractvormen

We gebruiken standaard contractvormen die we continu verbeteren: ons ‘contractenbuffet’. Zo hebben we een beheersbaar proces en zijn we voorspelbaar naar de markt. Dit contractenbuffet kent twee tafels: contracten gericht op ‘toezicht door de opdrachtgever’ en gericht op ‘kwaliteitsmanagement door opdrachtnemer’. Welke contractvorm we kiezen, hangt bijvoorbeeld af van de aard en omvang van de opgave en van de risico’s bij de realisatie van de opdracht.

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt met de volgende standaardcontracten:

Goedkeuren opdrachtgever

 • Technische onderzoeks- en adviesopdrachten, alsmede opdrachten voor directie en toezicht: ABAA-DNR 2011
 • Productgerichte opdrachten voor onderzoek of advies en inhuur van personeel: ARVODI 2018 
 • Opdrachten voor dienstverlening en/of leveranties met betrekking tot ICT: ARBIT 2018
 • Opdrachten voor leveranties van producten: ARIV 2018
 • Opdrachten voor nieuwbouw of onderhoud in de utiliteitsbouw en filteren op: Rijksvastgoedbedrijf: Stabu bestek (UAV 2012) en UAV 2012
 • Opdrachten voor nieuwbouw of onderhoud in de grond-, weg en waterbouw: RAW bestek en UAV 2012:
 • Opdrachten voor relatief eenvoudige werken in de utiliteitsbouw of grond-, weg- en waterbouw: Contract Eenvoudige werken en UAV 2012.
 • Vastgoedbeschermings-overeenkomst:De Vastgoedbeschermingsovereenkomst ziet op een overeenkomst tussen het Rijksvastgoedbedrijf en een Leegstandsbeheerder. Het Rijksvastgoedbedrijf contracteert bij voorkeur leegstandbeheerders die aantoonbaar hebben geïnvesteerd in een goede en duurzame relatie met de gebruikers van de leegstaande objecten, bijvoorbeeld door zich te laten certificeren: https://keurmerkleegstandbeheer.nl/

Aantonen kwaliteit door opdrachtnemer

UAV-GC 2005: Geïntegreerde opdrachten voor ontwerp, realisatie en mogelijk meerjarig onderhoud (DB- en DBM-contracten). Opdrachtnemer krijgt betaald op basis van prestatie. Van opdrachtnemers verwacht het Rijksvastgoedbedrijf dat zij hun kwaliteitsmanagement uitvoeren op basis van ISO 9001. Het Rijksvastgoedbedrijf hanteert Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) om zichzelf te overtuigen dat opdrachtnemer levert hetgeen is overeengekomen.

Een paar voorbeelden van projecten onder de UAV-GC:

Contractmanagement

Het Rijksvastgoedbedrijf wil kwaliteit leveren aan onze klanten: de gebruikers van de terreinen en gebouwen die we beheren. Om dat te bereiken maken we vooraf duidelijke (contract)afspraken met bedrijven die voor ons werken. Tijdens de looptijd van een contract houden we in de gaten of deze bedrijven voldoen aan de gestelde doelen, kritische succesfactoren en specificaties. Daarvoor passen we SCB toe.

Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)

Bij contracten waar de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het kwaliteitsmanagement en een aantoonplicht heeft werkt het Rijksvastgoedbedrijf met SCB. Hiermee sturen we de betreffende contracten vanaf het begin aan op basis van risico’s in plaats van dat we achteraf de prestaties controleren. Daarbij zetten we zowel interactie, toetsen en -indien nodig- interventies in. Als opdrachtnemer is uw kwaliteitsmanagement de basis waarop u de werkzaamheden volgens de specificaties ontwerpt, realiseert, evalueert en waar nodig op tijd bijstelt. Hiervoor gebruikt u uw eigen kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de eisen uit de ISO 9001-norm. Voor ieder project werkt u dit uit in een kwaliteitsplan. Zo bewaakt u als opdrachtnemer steeds de kwaliteit van uw werk.

Betalingen aan opdrachtnemers en leveranciers moeten rechtmatig zijn. Het Rijksvastgoedbedrijf is daarom verantwoordelijk om de kwaliteit van inkoop te borgen. Dat vereist dat we het kwaliteitsmanagementsysteem van opdrachtnemers en leveranciers toetsen. Als het nodig is, nemen we maatregelen op basis van de bevindingen. Uiteindelijk leidt SCB tot meer kwaliteit voor de klant.

Past Performance

Bij het beoordelen van de prestaties van opdrachtnemers in een contract of project maakt het Rijksvastgoedbedrijf gebruik van de methode Past Performance.

Onze huidige methode voor Past Performance kijkt vooral naar de volgende aspecten:

 • Planmatig werken,
 • Deskundigheid en kwaliteit,
 • Samenwerking, communicatie en organisatie
 • Veiligheid en gezondheid

DBFMO-contracten

DBFMO-contracten zijn een vorm van Publiek Private Samenwerking (PPS). Deze contracten bundelen verschillende fasen van een project tot één aanbesteding en één contract. We werken voor langere tijd samen met de opdrachtnemer voor het ontwerp, bouw, onderhoud en facilitaire dienstverlening. De opdrachtnemer levert gefaciliteerde huisvesting als een dienst en krijgt betaald op basis van geleverde prestaties.

Een paar voorbeelden van DBFMO-projecten: