Privacyverklaring Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Deze privacyverklaring gaat over het gebruik van uw persoonsgegevens door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Deze verklaring geldt voor alle gevallen waarin uw persoonsgegevens door of in opdracht van RVB worden gebruikt. Naast deze algemene verklaring kunnen er specifieke verklaringen gebruikt worden. In deze specifieke verklaringen staat aanvullende informatie: bijvoorbeeld de redenen waarom wij uw gegevens gebruiken, hoe lang wij uw gegevens bewaren en aan wie wij uw gegevens verstrekken.

Het RVB respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Het RVB houdt zich hierbij aan de privacywetgeving. De belangrijkste privacywet is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Naast de AVG zijn er ook andere wetten waarin specifieke regels staan over het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek, de Wet Bibob en de Kadasterwet.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers, kentekennummers, ip-adressen en e-mailadressen.

Waarvoor verwerkt het RVB persoonsgegevens?

Het RVB verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen en voor de uitvoering van wettelijke taken, zoals het afhandelen van vastgoed transacties, het afhandelen van onbeheerde nalatenschappen en het uitvoeren van onderzoeken op grond van de Wet Bibob. Deze algemene privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die het RVB daarvoor nodig heeft.

Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van mijn gegevens?

De minister en staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn de zogeheten verwerkingsverantwoordelijken, aangezien het RVB als zelfstandig onderdeel deel uitmaakt van BZK. Zij beslissen welke persoonsgegevens worden gebruikt, voor welk doel en op welke manier. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet worden gebruikt. U kunt hen hierop aanspreken.

Op grond waarvan gebruikt het RVB mijn gegevens?

Het RVB mag uw persoonsgegevens alleen gebruiken als één van de volgende situaties zich voordoet:

 • u heeft toestemming gegeven voor het gebruik;
 • het gebruik is nodig voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst die met u wordt of is gesloten, bijvoorbeeld als u een dienst levert aan het RVB;
 • het gebruik is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een aanstelling hebt bij het RVB;
 • het gebruik is nodig om een vitaal belang te beschermen;
 • het gebruik is nodig voor de publieke taak, bijvoorbeeld het afhandelen van onbeheerde nalatenschappen; of
 • het gebruik is nodig voor een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld het cameratoezicht dat wordt uitgevoerd om gebouwen te beveiligen.
 • In de meer specifieke privacyverklaringen kan worden aangegeven op welke van deze gronden uw persoonsgegevens in het bijzonder worden gebruikt. 

Wat zijn mijn rechten als mijn persoonsgegevens op grond van mijn toestemming verwerkt worden?

Indien het RVB persoonsgegevens van u gebruikt op grond van door u gegeven toestemming kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken door dit aan ons te melden. Het intrekken van uw toestemming zorgt er echter niet voor dat het gebruik van uw gegevens door ons vóór het intrekken van de toestemming onrechtmatig wordt.

Ben ik verplicht om persoonsgegevens aan het RVB te verstrekken?

Indien het RVB persoonsgegevens bij u opvraagt, kan het zijn dat u (I) wettelijk of (II) contractueel verplicht ben om deze gegevens aan ons te verstrekken, dan wel dat (III) het verstrekken ervan een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te sluiten. Als u in het eerste geval geen persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan overtreedt u mogelijk de wet. Doet u dit niet in het tweede geval, dan pleegt u mogelijk contractbreuk. Mocht u in het laatste geval geen persoonsgegevens aan ons verstrekken, dan loopt u grote kans dat er geen overeenkomst tot stand zal komen.

Met wie deelt het RVB mijn persoonsgegevens?

Indien het RVB daartoe contractueel of wettelijk verplicht is, kunnen we  uw gegevens delen met onder meer leveranciers, aannemers, onderaannemers, klanten, notarissen, ketenpartners in het vastgoed, partners in een samenwerkingsverband, facilitaire dienstverleners, het Ministerie van Financiën (i.v.m. accountantscontroles) en/of justitiële of andere overheidspartijen (inclusief E.U. organen).

Hoe beschermt het RVB mijn gegevens?

Het RVB voldoet aan de AVG door passende maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dat doet het RVB met zowel technische als organisatorische maatregelen. Hier zijn rijksbreed afspraken over gemaakt. Meer informatie over deze afspraken vindt u op www.earonline.nl.

Hoe lang bewaart het RVB mijn gegevens?

Op grond van de AVG mag het RVB uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Na verloop van de bewaartermijn worden uw gegevens vernietigd of geanonimiseerd. In sommige gevallen volgen de bewaartermijnen uit de wet, in andere gevallen stelt het RVB die vast.

Een bewaartermijn die veel door het RVB wordt gebruikt en uit de wet volgt, is de minimale bewaartermijn van 9 jaar voor gegevens over bedrijfsmatig onroerend goed. Deze bewaartermijn staat in artikel 34a Wet op de Omzetbelasting en begint te lopen in het jaar volgend op het jaar waarin het vastgoed voor het eerst gebruikt wordt.

In bepaalde gevallen komen de gegevens op grond van de Archiefwet in aanmerking voor archivering in het algemeen belang. In dat geval worden de gegevens na verloop van tijd overgebracht naar het Nationaal Archief.

In de meer specifieke verklaringen kunnen  de bewaartermijnen nader genoemd worden.

Welke rechten heb ik?

Op grond van de AVG kunt u verzoeken om:

 • inzage in uw gegevens;
 • correctie en verwijdering van uw gegevens;
 • beperking van het gebruik van uw gegevens.

Er kunnen redenen zijn waarom uw verzoek niet kan worden ingewilligd. Als dat het geval is, dan zal het RVB dit goed aan u uitleggen.

In bepaalde gevallen heeft u ook recht op:

 • uw gegevens in digitale vorm;
 • bezwaar tegen de gegevensverwerking.

Contact over uw rechten?

Uw verzoek op grond van de AVG (zie hierboven) kunt u indienen door een brief te sturen naar postbus 16169, 2500 BD Den Haag of via postbus.RVB.privacy.meldpunt@rijksoverheid.nl.

U ontvangt in beginsel binnen een maand een beslissing op uw verzoek. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hiertegen bezwaar en beroep instellen. Lees meer over bezwaar en beroep op rijksoverheid.nl.

Wat als ik vragen of klachten heb?

Lees meer informatie over de privacywetgeving op Rijksoverheid.nl. U kunt uw vragen, opmerkingen of suggesties aan het RVB doorgeven via postbus.RVB.privacy.meldpunt@rijksoverheid.nl, telefonisch via nummer 1400 of door een brief te schrijven naar postbus 16169, 2500 BD Den Haag.

BZK heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris houdt intern toezicht op de privacywetgeving. U kunt contact met deze functionaris opnemen via postbusfg@minbzk.nl.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over BZK in te dienen. Dat kan op de website autoriteit Persoonsgegevens of bel 0900 - 2001 201.