Terrein- & natuurbeheer

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert en ontwikkelt terreinen van de Rijksoverheid. Soms worden deze terreinen geheel of voor een deel omgevormd tot natuurgebied. Bijvoorbeeld voormalige defensieterreinen. In deze projecten werken we samen met andere overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen. We beheren en ontwikkelen ook natuur in opdracht van andere overheidsorganisaties, zoals voor het ministerie van Defensie.

Overheidsbeleid voor natuurbeheer en -ontwikkeling

Belangrijke onderdelen van het overheidsbeleid voor ruimtelijke ordening zijn leefbaarheid en een goede kwaliteit van het milieu. Door natuurontwikkeling draagt het Rijksvastgoedbedrijf hieraan bij. We werken mee aan de natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteit van gebieden en aan groene ruimte waarin planten- en diersoorten kunnen overleven en ontwikkelen.

Natuurbeheer op Defensieterreinen

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert ongeveer 30.000 hectare defensieterreinen. Ruim 2/3 deel daarvan is oefen- en schietterrein. Deze terreinen bevatten belangrijke beschermde natuurwaarden. Dit heeft onder andere te maken met het bijzondere gebruik. Het Rijksvastgoedbedrijf is daarmee de derde natuurbeheerder van het land, na Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Een deel van de oefenterreinen is opengesteld voor het publiek.

Projecten natuurbeheer en -ontwikkeling

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt en beheert een aantal bijzonder projecten. Bijvoorbeeld de Marker Wadden, de ontwikkeling van voormalige militaire terreinen en het Staatsdomein bij Het Loo.

Markermeer – Marker Wadden

De natuur in Markermeer ging langere tijd achteruit door slib en een gebrek aan natuurlijke oevers. De vogel- en visstand liepen sterk terug. Vereniging Natuurmonumenten ontwikkelde een plan om het gebied te verbeteren: de Marker Wadden. In dit plan wordt het slib gebruikt om eilanden en oevergebieden te maken. Hierdoor kan de natuur onder water en aan de oevers herstellen. Het Rijksvastgoedbedrijf gaf het gebied in erfpacht uit en werkte nauw samen met Natuurmonumenten om het gebied te realiseren.

Ontwikkeling voormalige militaire terreinen

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt nauw samen met andere overheden bij de ontwikkeling van voormalige militaire terreinen. Sommige van deze terreinen krijgen een ' groene' bestemming zoals natuur of recreatie, andere krijgen 'rode' functies zoals wonen of stedelijke omgeving.

Staatsdomein bij Het Loo

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert het Staatsdomein bij Het Loo. Dat gebied omvat Paleis Het Loo en de tuinen, het Paleispark en een deel van de Koninklijke Houtvesterij. In totaal is het 3.640 hectare groot. Natuurbescherming speelt een belangrijke rol in het beheer van het Staatsdomein.

Tuinen en buitenruimtes

Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt voor de buitenruimte als onderdeel van ons vastgoed en doet aanbevelingen voor een betere invulling van het beheer en onderhoud ervan. Het atelier rijksbouwmeester onderzocht de verhouding tussen tuin en gebouw en publiceerde in 2013 ‘Ruimte rond Rijksgebouwen’. Hierin staan de resultaten van een quick scan van buitenruimtes bij monumenten in Den Haag en worden aanbevelingen gedaan voor verbetering. Eén van de resultaten is de renovatie van het 36 ha grote groene rijksmonument Park Huis Doorn in Den Haag. In november 2016 adviseerde de rijksbouwmeester in 'Buitenruimte van Betekenis' om te investeren in buitenruimte, om aan te tonen dat structurele aandacht voor buitenruimte ook echt loont.