Inkoopbeleid

Als grootste vastgoedbeheerder van Nederland heeft het Rijksvastgoedbedrijf een voorbeeldfunctie in publiek opdrachtgeverschap. Goed opdrachtgeverschap betekent dat we integer en transparant opdrachten aanbesteden en partijen selecteren zoals bouwbedrijven en installatiebedrijven, architecten en ingenieursbureaus en ook vastgoedbeleggers, verhuurders, makelaars en projectontwikkelaars. Bovendien vinden wij het belangrijk om - in lijn met het gedachtegoed van de Marktvisie - binnen een zakelijke relatie op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen samen te werken. Dit vanuit de overtuiging dat dit leidt tot betere resultaten voor iedereen.

De RVB-Marktstrategie

In de RVB-Marktstrategie (2021 – 2024) staan we stil bij de manier waarop we samenwerken met de markt en bij de vraag hoe we onze werkzaamheden in de toekomst optimaal kunnen organiseren en contracteren. Elk jaar bepalen we aan welke vraagstukken uit de Marktstrategie we prioriteit geven.

Veiligheid in Aanbesteding (ViA)

Vanaf 1 januari 2022 neemt het Rijksvastgoedbedrijf als ondertekenaar van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB), veiligheidsgedrag en veiligheidsbewustzijn als verplichting op in contracten. Vanaf 2022 hanteren opdrachtgevers die de GCVB hebben ondertekend de zogenoemde NEN Veiligheidsladder (NEN Safety Culture Ladder) om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. We noemen deze gezamenlijke afspraak: Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Meer informatie over deze afspraak is te vinden op de website van de GCVB.

Integriteit

Bij de opdrachten die het Rijksvastgoedbedrijf aanbesteedt, gaat het regelmatig om grote bedragen en grote belangen. Daarom hebben we de plicht om met grote zorg onze aanbestedingen op te stellen en opdrachtnemers te selecteren. Om het vertrouwen als opdrachtgever te waarborgen, volgen we de normen voor kwaliteit en integriteit van de overheid.

Klachtenafhandeling

Het Rijksvastgoedbedrijf hanteert de Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap van het Opdrachtgeversforum. Het Opdrachtgeversforum is een netwerkorganisatie van (semi-)publieke opdrachtgevers in de bouw en infrastructuur.

Klachten in het kader van de Aanbestedingswet dient u in volgens de Klachtenregeling Aanbesteden.

Alleen ondernemers die belang hebben bij een aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf kunnen een klacht indienen. Dit zijn geïnteresseerde ondernemers, (potentiële) inschrijvers en gegadigden, onderaannemers van (potentiële) inschrijvers en gegadigden en brancheorganisaties en branche-gerelateerde adviescentra van ondernemers. Onderaannemers kunnen een klacht indienen voor zover deze geen betrekking heeft op de relatie hoofdaannemer - onderaannemer.

Scheiding van belang

Het Rijksvastgoedbedrijf probeert om bedrijven of personen geen informatie te geven die hen een voordeel geeft bij aanbestedingen. De regeling Scheiding van belang helpt om bevoordeling te voorkomen. De regeling Scheiding van belang biedt marktpartijen een hulpmiddel bij twijfel over mogelijke voorkennis. Het is altijd mogelijk dat een partij bij een aanbesteding van mening is dat een andere partij te veel voorkennis heeft en dat daarmee het principe van 'faire concurrentie' geen recht is gedaan. Deze partij kan een klacht indienen of een kort geding aanspannen.

De wet Bibob

De wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) is bedoeld om te voorkomen dat de overheid direct of indirect betrokken raakt bij criminele activiteiten. Ook privaatrechtelijke vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is, vallen onder deze wet.

Het Rijksvastgoedbedrijf hanteert de Wet Bibob bij transacties van bijvoorbeeld huur, verhuur, koop en verkoop en doet, binnen de kaders van de wet, zelf onderzoek naar de integriteit van (potentiële) contractpartners. Aandachtspunten zijn daarbij in ieder geval de antecedenten, de financiering, de transparantie van de bedrijfsvoering en de zakelijke samenwerkingsverbanden. Bij het verzamelen van gegevens heeft het Rijksvastgoedbedrijf een geheimhoudingsplicht. Als er onregelmatigheden zijn geconstateerd, heeft het Rijksvastgoedbedrijf het recht om onderhandelingen af te breken zonder gerechtelijke tussenkomst of kostenvergoeding.

Binnen het Rijksvastgoedbedrijf behandelt de Permanente Commissie Integriteit Marktpartijen (PCIM) zaken over integriteit. Het Rijksvastgoedbedrijf kan eventueel advies vragen aan het Landelijk Bureau Bibob (LBB), onderdeel van de Dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Inkoop van vastgoed

Het Rijksvastgoedbedrijf koopt en huurt kantoren, bedrijfsruimten en bos- en bouwpercelen. Hiervoor zoeken we voor onze gebruikers naar oplossingen en doen we jaarlijks honderden haalbaarheidsstudies en analyses waarbij we duurzaamheid centraal stellen, zoals energieneutraliteit, hergebruik van materialen en het leveren van een bijdrage aan andere maatschappelijke waarden. Onze aanhuurtransacties zijn als open data beschikbaar.