Belastingen en heffingen voor vastgoed

Voor eigendom en gebruik van vastgoed betaalt het Rijksvastgoedbedrijf belastingen en heffingen aan gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. 

Voorbeelden daarvan zijn: 

  • onroerendezaakbelasting, rioolheffing, reinigingsrechten, precariorechten en bedrijveninvesteringszonebijdrage aan gemeenten
  • watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing aan waterschappen
  • grondwaterheffing aan provincies
  • verontreinigingsheffing aan het Rijk

Het Rijksvastgoedbedrijf betaalt deze belastingen en heffingen voor de onroerende zaken die het Rijk in eigendom heeft of gebruikt.

Controle en betaling aanslagen

Het Rijksvastgoedbedrijf ontvangt en betaalt de aanslagen. Het gaat bijvoorbeeld om aanslagen voor defensieterreinen en kantoren van de Rijksoverheid. We controleren of de aanslagen juist zijn en of ze terecht zijn opgelegd. Als dit niet zo is, dan maken wij bezwaar. Zijn belastingen of heffingen gebaseerd op de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van de onroerende zaak? Dan bepalen onze taxateurs, als dat nodig is, wat volgens ons de WOZ-waarde zou moeten zijn. Indien nodig maken wij bezwaar tegen de WOZ-waarde die een gemeente heeft vastgesteld. 

Doorberekening aanslagen aan gebruikers

Maken derden gebruik van vastgoed van het Rijk? Dan ontvangt het Rijksvastgoedbedrijf toch aanslagen voor belastingen en heffingen. We berekenen deze belastingen en heffingen door aan de gebruikers.