Rijk stelt grond beschikbaar voor opwekking duurzame energie

Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  zijn gestart met het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op Rijks(waterstaat)-areaal’. Doel van dit programma is om te leren hoe Rijksgronden openbaar kunnen worden getenderd voor de opwekking van duurzame energie zoals ook gevraagd door de Tweede Kamer. Zij doen dit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Slufter

In het pilotprogramma worden mogelijke locaties voor de opwekking van duurzame energie in kaart gebracht en voorbereid voor de markt, zodat marktpartijen daar energieprojecten op kunnen realiseren. Bij de uitvoering van het pilotprogramma worden de netbedrijven en de regionale en lokale overheden nauw betrokken. Zo leert het Rijk samen met de andere betrokken partijen wat er bij komt kijken om rijksgronden in te zetten voor de energietransitie. Dit past in het beleid om rijksgronden te gebruiken voor het realiseren van maatschappelijke doelen.

Start met vier pilotprojecten

De eerste drie pilotprojecten liggen langs de rijkswegen A37 (Drenthe) en de A58/A16 (Noord-Brabant), en op en om het baggerdepot Slufter (Zuid-Holland). De ‘zonneroute’ A37 is al gestart met informatieavonden voor omwonenden om al in de beginfase in goede samenspraak ideeën en suggesties mee te kunnen nemen bij de planvorming. Bij de A58/A16 wordt verkend welke locaties geschikt zijn, en op welke manier die het best benut kunnen worden. In samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam worden in de Slufter zonnepanelen gecombineerd met de oorspronkelijke functie van het baggerdepot.

Energietransitie

Met de ervaringen uit het pilotprogramma kan een aanpak ontwikkeld worden om energieprojecten op rijksgronden op een effectieve, zorgvuldige en vlotte manier te realiseren, waarbij er oog is voor de kwaliteit van de omgeving en er sprake is van maatschappelijk draagvlak. Randvoorwaarde voor het opwekken van duurzame energie op rijksgronden is dat dit gecombineerd kan worden met de primaire functie van het object of de betreffende gronden. Zo mogen zonnepanelen de verkeersdoorstroming niet in gevaar brengen en moet een baggerdepot ook in de toekomst zijn functie kunnen blijven behouden.

Rijkspartijen slaan de handen ineen

Drie uitvoeringsorganisaties van het Rijk – Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, en de Rijksdienst van Ondernemend Nederland – werken samen aan de uitvoering van dit programma. Rijkswaterstaat heeft veel ervaring grote infrastructurele projecten in de grond-, weg- en waterbouw in interactie met de omgeving te realiseren. Op lokaal niveau wordt in de projecten van oudsher nauw samengewerkt met bestuurlijke partners en bewoners en bedrijven in de omgeving.  Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt voor een adequate gronduitgifte door locaties onder de juiste voorwaarden in de markt te zetten: marktconform, openbaar en transparant. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland adviseert over duurzame energietechnieken, financiering en innovatie, en werkt mee aan de procesbegeleiding bij integrale gebiedsontwikkeling en (financiële) participatie van de omgeving. Ook is deze Rijksdienst verantwoordelijk voor de uitvoering van subsidieregelingen waar marktpartijen gebruik van kunnen maken.