Rijksvastgoedbedrijf gaat grotere rol spelen bij maatschappelijke vraagstukken

Minister Hugo de Jonge wil Rijksvastgoed meer inzetten voor grote maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, het opwekken van duurzame energie en de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Om deze taken goed uit te voeren, richt het Rijksvastgoedbedrijf een nieuwe directie op.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), beheert namens het Rijk 82.615 hectare grond en 11,7 miljoen m2 gebouwen. Het kabinet vindt dat het RVB door die grote hoeveelheid vastgoed een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ruimtelijke ontwikkeling in ons land.

Vergroot afbeelding Artist impression Valkenhorst
Beeld: ©KCAP
Een voorbeeld van hoe het in Valkenhorst eruit kan komen te zien

Woningbouw

Voor de bouw van woningen worden ook rijksgronden ingezet en hierdoor kunnen naar verwachting 25.000 - 35.000 woningen worden gerealiseerd op locatie Almere Pampus en 15.000 (en mogelijk 20.000) op locatie Almere Oosterwold.  Verder 9.000 tot 16.000 woningen op locatie Lelystad Warande. Op Valkenhorst in Katwijk zijn 5.600 woningen voorzien. In gebouwen die niet langer nodig zijn voor rijkshuisvesting, zoals voormalige gevangenissen, komen wooneenheden. Door de toename van het hybride werken, daalt mogelijk de behoefte aan rijkskantoren waardoor transformatie naar appartementen in beeld komt.

Huisvesting

Voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen zoals asielzoekers, statushouders, Oekraïners, levert het RVB al enkele jaren een bijdrage door de inzet van rijksgebouwen. Daarnaast ondersteunt het bij de versnelling van de huisvesting door de aankoop van flexwoningen en door transformatie van overtallige rijksgebouwen. Daarbij zijn ook starters, studenten en arbeidsmigranten in beeld. In Maastricht en Leeuwarden worden locaties ontwikkeld waar jongeren kunnen wonen, in combinatie met leren en werken.

Grond

De huidige agrarische gronden van het RVB komen in de toekomst vaker beschikbaar om agrarische bedrijven te verplaatsen als die op de oorspronkelijke locatie niet voortgezet kunnen worden. Daarnaast gaat het RVB met BZK een strategie ontwikkelen om agrarische gronden te verwerven en gericht (erf)pachtvrij te maken zodat de grondvoorraad op peil blijft. De ruimtelijke ontwikkelingsdoelen van de NOVI en de landbouw- en natuurdoelen van het Nationaal programma landelijk gebied (NPLG) staan daarbij centraal. Voor ondersteuning van het NPLG is eerder al een Nationale Grondbank opgericht.

Het RVB zet zich ook in voor de verduurzaming van Nederland. Dat gebeurt door het opwekken van duurzame energie op rijksgronden, door circulair en biobased bouwen, en door het verduurzamen van het rijksvastgoed.

Nieuwe directie

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsorganisatie met rijkshuisvesting en beheer als kerntaken. Om te voldoen aan de genoemde opdracht van het kabinet richt het RVB een nieuwe directie op: Gebieds- en Vastgoedontwikkeling. Het RVB gaat samen met medeoverheden werken aan de transformatie van gebouwen en gebieden.  Daarnaast is het gemandateerd om met betrokken partijen afspraken te maken over de totstandkoming van concrete projecten.