Bonuspunten om duurzame pacht te stimuleren

Aan wie wordt een kavel gegund? Gewoonlijk aan de boer die de hoogste pachtsom biedt. In juli komt er een gunningscriterium bij. Een duurzaamheidscertificaat levert de boer dan bonuspunten op.

Vergroot afbeelding Tractor rijdt over landbouwgrond
Beeld: RVB/Erik Jansen

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is een van de grootste verpachters van Nederland en heeft een speciale verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaam grondgebruik. Met de duurzaamheidscertificaten wil het RVB bijdragen aan een verbetering van de bodemkwaliteit, de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Bij de eerstvolgende openbare inschrijving voor geliberaliseerde pacht gaat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een hogere score toekennen aan inschrijvingen met een duurzaamheidscertificaat.

Onderzoek

Samen met de Wageningen University & Research en de Stichting Milieukeur heeft het RVB onderzocht welke certificaten bijdragen aan het duurzaam gebruik van het land. Er is vervolgens een rekenmodel gemaakt waarmee het RVB de certificaten objectief kan laten meewegen in openbare inschrijvingen. Zo blijven landbouwgronden van goede kwaliteit en dat is een voorwaarde om de uitdagende opgaven voor klimaat, voedselzekerheid en -veiligheid, biodiversiteit en waterkwaliteit te halen.

Bonuspunten

Heeft de inschrijver één van onderstaande certificaten, dan wordt de geboden pachtsom met een percentage verhoogd. Dat betekent dus een betere positie vergeleken met bieders zonder certificaat. Een voorbeeld: een pachter biedt een pachtsom van 1.000 euro per hectare per jaar, en beschikt over een certificaat van ‘On the Way to PlanetProof, Grondgebonden teelt’. De bieding van 1.000 euro wordt dan met 10% verhoogd, waardoor de bieding 1.100 euro waard is. Maar de pachter betaalt de pachtsom die hij heeft geboden. In dit geval dus 1000 euro.

Je kunt de percentages van de certificaten niet stapelen. Met meer certificaten geldt het certificaat met het hoogste percentage. Het RVB evalueert de nieuwe manier van beoordelen en zal zo nodig stapsgewijs verbeteringen aanbrengen. Zo werkt het RVB, samen met de pachters, aan een duurzaam gebruik van gronden.

Het gaat om vier duurzaamheidscertificaten:

  • Omschakeling naar Biologisch – SKAL: 15%
  • On the Way to PlanetProof - Grondgebonden teelt: 10%
  • On the Way to PlanetProof – Melk: 5%
  • Beter Leven 1 ster melk: 4%