Op zoek naar nieuwe toekomst voor rijkspanden in Lelystad

Het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland gaan op zoek naar nieuwe bestemmingen voor kantoorgebouwen die het Rijk niet meer nodig heeft in Lelystad. In een onderzoek bekijken zij hoe gebouwen en grond van het Rijk een nieuwe rol kunnen spelen in de ruimtelijke inrichting van de stad en bij economische projecten.

Openbaar ministerie Lelystad

Openbaar Ministerie Lelystad

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst), loco-burgemeester Fackeldey (Lelystad) en commissaris van de Koning Verbeek (Flevoland) hebben op 7 januari een samenwerkingsovereenkomst hierover ondertekend.

Er komen bij het Rijk minder ambtenaren. Door flexwerken hebben zij ook minder kantoorruimte per persoon nodig. Het Rijk concentreert de overblijvende werkplekken in kantoren in een aantal steden. Lelystad hoort niet bij de aangewezen plaatsen, zodat er op termijn rijkskantoren leeg of gedeeltelijk leeg komen.

In totaal heeft het Rijk nu 47.300 m2 kantoorruimte in Lelystad, waar nu ruim 900 arbeidsplaatsen zitten. Het gebouw van het Openbaar Ministerie (aan de Schepenen) staat al sinds juni 2013 leeg. Daarnaast komt op termijn het kantoorgebouw van de Raad voor de Kinderbescherming (Schepenen) vrij. In het onderzoek wordt ook gekeken naar het kantorencomplex van Rijkswaterstaat (Zuiderwagenplein), waarin ook veel ruimte beschikbaar komt. Bij elkaar komt zo’n 23.000 m2 kantoorruimte vrij.

Ook de gebruiksmogelijkheden van andere vastgoedobjecten - zoals kantoren en winkels - in de omgeving van de rijksgebouwen worden in het onderzoek betrokken. Daarnaast is er aandacht voor maatregelen om het verlies aan werkgelegenheid te beperken of te compenseren, vooral voor hoogopgeleiden.

Bij het zoeken naar nieuwe functies voor gebouwen spelen ook grote ontwikkelingen in en rond Lelystad een rol: de mogelijke realisatie van een haven met industrieterrein, de nieuwe woningbouwlocatie Warande, de uitbreiding van de luchthaven met een bedrijventerrein en de plannen voor Batavialand.

Van de nood een deugd maken

De overheden werken samen in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), dat ruimtelijke projecten en programma’s in alle regio’s in Nederland omvat. Gedeputeerde Marc Witteman: “Juist door te onderzoeken in hoeverre rijksgebouwen en gronden kunnen worden ingezet voor andere ruimtelijke opgaven en economische projecten binnen Lelystad hoop ik dat we van de nood een deugd kunnen maken. Door de opgaven via het MIRT te verbreden en de samenwerking met de ‘buitenwereld’ nadrukkelijk op te zoeken zullen we tot nieuwe oplossingen en nieuwe investeringen komen. Dit zou best eens tot verrassende nieuwe scenario’s kunnen leiden.”

Wethouder Fackeldey: “Ik ben blij dat in de beste traditie van gedeelde verantwoordelijkheid rijk en regio bij de leegstandsproblematiek breder en verder kijken dan alleen de invulling van lege gebouwen.”

Minister Blok: “Grotere gebouwen waar veel mensen werken, vormen vaak een belangrijk onderdeel van het weefsel van een stad. Daarom is het ook zo belangrijk te kijken naar nieuwe mogelijkheden die aansluiten bij lokale en regionale ruimtelijke en economische ontwikkelingen.”

Het MIRT-onderzoek zal medio 2015 klaar zijn. Daarna vindt besluitvorming plaats over de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek. Het Bestuurlijk Overleg vindt in het najaar plaats.