Almere Buiten A6, zonneveld

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere onderzochten of en binnen welke kaders een zonneveld op rijksgrond mogelijk is tussen de Trekweg en de A6 in Almere Buiten. Het onderzochte stuk grond van het Rijksvastgoedbedrijf is nu in gebruik als landbouwgrond en deels als voormalig gronddepot van Rijkswaterstaat. Op 5 maart 2020 besloot de gemeenteraad van Almere tot ontwikkeling van een zonneveld van 20 hectare op deze locatie. De volgende stap is de openbare inschrijving, die het Rijksvastgoedbedrijf bekend zal maken via biedboek.nl. Het is de bedoeling dat een marktpartij voor 25 jaar de zonnepanelen gaat bouwen, exploiteren en beheren. Voor het Rijksvastgoedbedrijf is het onderzoek naar het inzetten van landbouwgrond voor zonne-energie een pilot.

Almere Zonnepark A6

Kenmerken

 • Adres: Almere Buiten, tussen de Trekweg en de A6, tegenover de Eilandenbuurt en de Stripheldenbuurt.
 • Functie: opwekken zonne-energie, op een groene manier ingepast in het landschap.
 • Oppervlakte: 20 hectare zonnepanelen met enkele hectares groene inpassing.
 • Planning:
  • Openbare inschrijving door marktpartijen: 2021.
  • Aanvraag bestemmingsplan: 2021.
  • Start bouw: 2022.
  • Gereed: 2022.

Stand van zaken

In het 'Onderzoeksrapport Zonneveld Almere Buiten A6' van 24 juni 2019 staan de resultaten van meer dan een jaar onderzoeken, dialoog en participeren. In het rapport zijn vier varianten gepresenteerd, van 20 tot 60 hectare groot. Ook was er een vijfde variant waarbij er geen zonneveld komt. In het rapport zijn de uitgangspunten voor het zonneveld te vinden. Naast het opwekken van zonne-energie is de ambitie dat in het uiteindelijk te ontwikkelen deel de gebruikswaarde wordt vergroot, en er ruimte geboden wordt aan planten en dieren. Daarnaast is er de wens dat er invulling wordt gegeven aan financiële participatie.

Tijdens een openbare bijeenkomst op 25 september 2019 gingen gemeente en Rijksvastgoedbedrijf in gesprek met omwonenden en geïnteresseerden over het onderzoeksrapport.

Binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders en voor de grondprijs die het Rijksvastgoedbedrijf gehouden is te rekenen, kunnen marktpartijen tijdens de openbare inschrijving een plan indienen. Hieruit zal blijken of een zonneveld van 20 hectare op de aangewezen locatie geeffectueerd wordt.  Na de gronduitgifteprocedure zal er een planologische procedure starten.

Kaart

Almere, Trekweg