Almere Buiten A6, zonneveld

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere onderzoeken of het mogelijk is zonne-energie op te wekken op een gebied van 93 hectare, gelegen tussen de Trekweg en de A6 in Almere Buiten. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van de grond. Het project draagt bij aan een energieneutraal Almere en aan de doelen van het Rijk om in 2020 690.000 huishoudens van groene energie te voorzien met  vastgoed van het Rijk.

Overzichtskaart Almere Zonneveld, onderzoeksgebied

Kenmerken

 • Adres: Almere Buiten, tussen de Trekweg en de A6, tegenover de Eilandenbuurt en de Stripheldenbuurt
 • Functie: opwekken zonne-energie
 • Oppervlakte: 93 hectare, waarvan minimaal 20 hectare zonnepanelen
 • Planning:
  • Participatie en opstellen kaders: 2017 –2018
  • Besluitvorming Nota van uitgangspunten: 2018
  • Openbare inschrijving door marktpartijen: 2018
  • Aanvraag omgevingsvergunning: 2019
  • Start bouw: 2019
  • Gereed: 2020

Stand van zaken

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere hebben in 2015 besloten om de mogelijkheden van dit gebied te onderzoeken. Daarna zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart, zoals een haalbaarheidsonderzoek. Voor een haalbaar project is minimaal 20 hectare aan zonnepanelen nodig. Dat is genoeg om 4.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Uit het onderzoek kwam deze locatie naar voren als kansrijk. De locatie past binnen het gemeentelijk beleid mits de zonnepanelen op een groene manier in het landschap gepast worden. Op dit moment worden de kaders opgesteld waar de marktpartij zich aan moet houden. Het is de bedoeling dat een marktpartij voor 20 jaar de zonnepanelen gaat bouwen, exploiteren en beheren. 

Direct omwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden mogen adviseren over deze kaders, bijvoorbeeld over de plek waar de zonnepanelen komen. In november 2017 zijn twee rondetafelgesprekken geweest met de omgeving. In januari 2018 was er een openbare inloopbijeenkomst.

Het plan moet passen binnen de gemeentelijke en provinciale kaders. Er moet een procedure doorlopen worden om van het bestemmingsplan af te mogen wijken. Daarvoor is een omgevingsvergunning nodig. Het stuk grond is nu in gebruik als landbouwgrond. Voor het Rijksvastgoedbedrijf is onderzoek naar het inzetten van landbouwgrond voor zonne-energie een pilot.

Almere, Trekweg