Utrecht, Moreelse

Het Rijkvastgoedbedrijf kiest bij de verduurzaming van de rijksgebouwen in het gebied Moreelse bij station Utrecht Centraal voor een gebiedsaanpak. De gemeente Utrecht ziet een kans in samenwerking en realisatie van beleidsdoelstellingen. Het resultaat is een gezamenlijke gebiedsvisie, Moreelse Tuinen, waardoor een hoogstedelijk, duurzaam, energieneutraal, biodivers en gezond gebied wordt gerealiseerd. Het is ook een ambassadeursproject van de rijksbouwmeester. De gekozen aanpak kan als voorbeeld dienen voor vergelijkbare opgaven in andere regio’s.

Beeld: Bas Kijzers
Park in Moreelse

Kenmerken

  • Adres: Moreelse bij station Utrecht Centraal
  • Omvang: 12 ha plangebied in hartje Utrecht
  • Gebruikers: 90% van de 140.000 m² gebouwen is in gebruik bij het Rijk, Prorail en NS. Van de 80.000 m² in gebruik bij het Rijk is 50.000 m² in eigendom
  • Rijksmonument: Circa de helft van de gebouwen in het gebied hebben status rijksmonument en 3 ha buitenruimte is direct aanpalend aan rijksvastgoed

  • Publiek-privaat: Publieke en private gebiedspartners doen samenhangende interventies gericht op het vergroenen van de publieke ruimte, verduurzamen van mobiliteit, gezond werken en de energietransitie

  • Voorbeeld voor gezond en duurzaam: Moreelse is een voorbeeld waar publieke partijen, vastgoedeigenaren, gebruikers en bewoners samen werken aan een gezond en duurzaam stuk stad waar iedereen zich welkom voelt

Achtergrond

Moreelse is een onbestemd gebied van sporen, kantoren en parkeren, maar ook van monumentale panden en bomen, een hofje en twee kleine parken. Veel (semi-) overheidspartijen als de rechtbank, Justitie, NVWA, ProRail en NS, zijn in het gebied gehuisvest. Zowel in rijksgebouwen als gehuurde onderkomens.

Het gebiedsproces begon met de voorgenomen renovatie van het Herman Gorter Complex dat deels in handen is van het Rijksvastgoedbedrijf en deels van het Pensioenfonds MN. Een grondige verbouwing moet de gebouwen toekomstbestendig maken en helpen de vastgoedportefeuille te verduurzamen. Samen met de gemeente werd al snel ingezien dat de ambities met het complex niet los kunnen staan van de ontwikkeling van de directe omgeving en de bredere context van CU2030, de gemeentelijke leidraad voor de ontwikkeling van het stationsgebied. Gemeente en Rijksvastgoedbedrijf sloten een intentieovereenkomst om de potenties van het gebied Moreelse te verkennen en schreven een gebiedsvisie met een uitwerkingsagenda. Uitgangspunt is een set van drie sporen: het gebied wil een vitaal onderdeel zijn van een gezond Utrecht, het gebied moet energieneutraal, klimaatbestendig en biodivers worden. De mobiliteit moet tot slot aangenaam zijn voor de forenzen en bezoekers en tegelijkertijd een aantrekkelijk verblijfgebied niet in de weg zitten.

Moreelse bij station Utrecht Centraal