Nederland, skills in de stad

Sociaal-maatschappelijke vraagstukken als schooluitval en jeugdwerkloosheid zorgen voor circa 145.000 jongeren zonder startkwalificatie. Met het project Skills in de stad willen het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksbouwmeester leegstaand publiek vastgoed inzetten om arbeidsparticipatie aan de onderkant van het functiegebouw te bevorderen. Door leren, werken, wonen en coaching in combinatie aan te bieden in een concreet gebouw, worden gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs en andere partijen in staat gesteld om de doelstellingen uit het regeerakkoord met betrekking tot arbeidsparticipatie, mbo onderwijs en integratie beter en sneller te realiseren.

Alhoewel vele plekken in het land in aanmerking komen voor een Skills aanpak is bewust gekozen voor een pilot in twee steden: Maastricht en Leeuwarden. Met Maastricht zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd en is gesproken over mogelijke locaties, waarbij de voormalige kazerne van de Koninklijke Marechaussee een kanshebber is. In Leeuwarden is het leegstaande kantoor aan het Jacob Catsplein in beeld.

Kenmerken

 • Adres: pilot in twee steden: Maastricht en Leeuwarden. Locatie inspirerend en wervend. Ruimte voor skillsintensieve leer-werkplaatsen; kleinschalige productiebedrijven, innovatielabs, betaalbare woonruimte coaching en verbinding met de wijk.
 • Omvang:
  • 20 tot 30 uitgevallen jongeren per jaar per locatie gereactiveerd met een (start)kwalificatie en duurzaam aan het werk (met zelfstandige woonruimte en coaching)
  • 10 tot 75 nieuwe zelfstandige wooneenheden per locatie, afhankelijk van het gebouw;
 • Pilots: realisatie Skillsproject met lokale partners. Innovatieve samenwerking van gemeenten, Rijk, bedrijven/MKB, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en jeugdhulpverlening. En andere partijen die in deze jongeren willen investeren. Als de eerste pilots succesvol blijken te zijn, dan is de aanpak relatief eenvoudig te kopiëren in andere gemeenten en ander publiek vastgoed.
 • Planning:
  • 2017: start ontwikkeling bouwstenen Skills in de Stad
  • 2018: verkenningssessie met maatschappelijk veld; condities/selectie van vastgoed voor pilot Skills; gesprekken met lokale bestuurders en stakeholders
  • 2019: start eerste Skills pilots (Leeuwarden/Maastricht); start Skills Kennisnetwerk voor vakdepartementen en gemeenten; afronding Businesscase en Skills MKBA; eventueel uitbreiding met andere gemeenten
  • looptijd pilots 5 tot 10 jaar: evaluatie en uitrol naar gemeenten/vastgoedpartijen
 • Doel: inzet Rijks-/publiek vastgoed als leer–, werk–, woonomgeving met een programma dat kwetsbare jongeren inspireert; waar ze vaardigheden leren, talenten ontwikkelen en duurzaam uitstromen naar de arbeidsmarkt
 • Aanpak: transformatie van vastgoed. Onder één dak een gecombineerd aanbod vanuit vier betrokken domeinen: werk + onderwijs + wonen + support.
 • Resultaat: ervaringen met pilots is basis voor ‘Skillswerkmodel’ voor inzet publiek vastgoed. Uitrolbaar met spin-off:
  • Sociaal-maatschappelijk: aanpak schooluitval en jeugdwerkloosheid. Preventie. Jongeren duurzaam aan het werk. Start Leven Lang Ontwikkelen.
  • Stedenbouwkundig: maatschappelijke herbestemming van publiek vastgoed.
  • Economisch: betere matching vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Jongeren uit de uitkering.
  • Haalbare Skills Businesscase gecombineerd met MKBA.
  • Minder jongeren uit beeld. Versterking Inclusieve Samenleving.