Flevoland, Grondgebruik

De provincie, LTO, het waterschap en het Rijk brengen in Flevoland ontwikkelingen voor de komende decennia in kaart als bodemdaling, verzilting, CO2-uitstoot door veen, en reserveringen van gronden voor strategische rijksdoeleinden. Doel is om met elkaar te bepalen hoe hier op een verstandige, productieve en toekomstgerichte wijze mee om te gaan. De ambitie is om op basis van de functiekaart per hectare zo veel mogelijk doelstellingen tegelijkertijd te dienen en in samenwerking met private partijen en wetenschap concrete pilots te starten. Bijvoorbeeld combinaties van duurzame energieopwekking, innovatieve landbouw, verduurzaming, nieuwe technologie, nieuwe producten, minder bemalen/waterbeheer en natuurontwikkeling. Daarnaast wordt ruimte gereserveerd voor stedelijke ontwikkeling.

Beeld: Bas Kijzers
Typerend landschap voor de Flevopolder

Kenmerken

  • Adres: Flevoland
  • Omvang:
    • Het Rijk is eigenaar-verpachter van circa 22% van de grondoppervlakte van Flevoland (31.000 ha)
    • Circa 160.000 ha plangebied met circa 2000 agrarische bedrijven die onderhevig zijn aan bodemdaling
  • Verduurzamen en innoveren: Verduurzamen en innoveren van gronden door het opstellen van een functiekaart en herijking van het pachtbeleid
  • Zonneveld: Opschalen van een binnenstedelijk zonneveld naar andere binnenstedelijke gebieden, al dan niet op rijksgrond
  • Voorbeeld voor anderen: Strategisch duurzaam meervoudig grondgebruik in Flevoland kan een voorbeeld zijn voor andere Provincies;
  • Kavelruil: Het Rijksvastgoedbedrijf kan op basis van de functiekaart medewerking verlenen aan vrijwillige kavelruil (POP-3 project) en zal waar mogelijk gronden inzetten voor de concrete projecten.

Lelystad