Den Haag, EnergieRijk Den Haag

EnergieRijk Den Haag is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland. Dit is de eerste concrete gebiedsgerichte aanpak van de energietransitie door drie bestuurslagen in samenwerking met diverse marktpartijen o.a. de SER, de Politie, de Raad voor de Rechtspraak, diverse Hoge Colleges van Staat en de private partijen zoals de BAM , de Facilicom Groep en Safire.

Skyline van Den Haag met rechts het gemeentehuis van Den Haag (witte gebouw)

Kenmerken

 • Adres: centrum van Den Haag
 • Functie: overheidsgebouwen
 • Gebruikers: Provinciehuis Zuid-Holland, Stadhuis Den Haag en verschillende ministeries.
 • Omvang:
  • 1 mln  m² Bruto Vloeroppervlak.
  • 65.000 GJ per jaar besparen.
 • Planning:
  • Klimaatneutraal in 2040.
  • Ontwikkelen van een schaalbare en repeteerbare (gebiedsgerichte) 'samenwerkings-infrastructuur' waar ook ander vastgoed (woningen/utiliteit) op kan aansluiten.

Green City Deal

Op donderdag 27 september is de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag door staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gedeputeerde Baljeu van de provincie Zuid-Holland en wethouder Van Tongeren van de gemeente Den Haag ondertekend. Dit is het startschot voor de verduurzaming van de bebouwde omgeving in Den Haag. Uiterlijk in 2040 zijn de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag klimaatneutraal. De drie bestuurders hebben hun handtekening gezet onder deze ambitieuze afspraak.

Staatssecretaris Knops: "We gaan niet één enkel gebouw verduurzamen, maar hanteren een slimme gebiedsgerichte aanpak waarbij we tientallen gebouwen gezamenlijk vergroenen. Die versnelling is nodig om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren."

Trias Territoria

De gebiedsgerichte aanpak van EnergieRijk Den Haag richt zich op drie thema’s, ‘Trias Territoria’ wordt dit genoemd. In de eerste plaats moet ervoor worden gezorgd dat overheidsgebouwen minder energie gebruiken. Dat kan onder meer met ‘smart building’ technieken. Daarnaast worden warmte-koudebronnen aan elkaar gekoppeld en geothermische bronnen ontwikkeld. Ten derde wordt de inkoop van energie steeds groener en lokaler.

Achtergrond

In het door Nederland ondertekende klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd dat 100% van de energievoorziening in Nederland in 2050 duurzaam moet zijn. De partners van EnergieRijk Den Haag willen vooruit lopen op deze doelstelling en willen 24 overheidsgebouwen in een straal van 1 km² rondom station Den Haag Centraal zo verduurzamen, dat de gebouwen in 2040 klimaatneutraal zijn. Het gaat onder meer om het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Financiën en het stadhuis van Den Haag.

Ook wordt breder gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking met bijvoorbeeld de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Het Rijksvastgoedbedrijf wil in Nederland graag koploper zijn en het goede voorbeeld geven als het om duurzaamheid van gebouwen gaat.

Kaart

Gemeente Den Haag, stadhuis, Spui 70

Ministerie van Defensie, Kalvermarkt 32

Ministerie van Defensie, Plein 4

Ministerie van Financiën, Rijksvastgoedbedrijf, Safire e.a., Korte Voorhout 7

Ministerie van OCW, Rijnstraat 50

Nationaal Archief, CBG, Onderwijsraad, Prins Willem Alexanderhof 20-22

Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem Alexanderhof 5

Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 20

Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60

Ministerie van EZK & LNV, Bezuidenhoutseweg 73

Planbureaus, SSC, DJI, Bezuidenhoutseweg 20

Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1

Sociaal Economische Raad (SER), Bezuidenhoutseweg 60

Politie, Nieuwe Uitleg 1

Algemene Rekenkamer, Lange Voorhout 8

Raad van State, Kneuterdijk 22

Dienst Koninklijk Huis, Paleis Noordeinde

o.a. Raad van State, Binnenhofcomplex

Raad voor de Rechtspraak, Kneuterdijk 1

Zurichtoren, Muzenstraat 31

Lange Voorhout 34

Koningskade 4

Amare, Spui

Bruggebouw Oost, Prinses Beatrixlaan 582

Bank Nederlandse Gemeente, Koninginnegracht 2

Unie van Waterschappen, Koningskade 40