Hoe renoveren?

Het Binnenhof wordt in één keer gerenoveerd. Dat duurt 5,5 jaar en kost maximaal 475 miljoen euro. Dat is de uitkomst van overleg tussen minister Blok en de Tweede en Eerste Kamer. De beide kamers stemmen daarmee in met het voorstel van het kabinet uit september 2015, waarbij de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken tijdens de renovatie van het Binnenhof allemaal ergens anders tijdelijk onderdak krijgen.

De afspraak is gemaakt, dat de minister zich binnen de randvoorwaarden van tijd (5,5 jaar) en geld (475 miljoen euro) maximaal zal inspannen om de Eerste Kamer eerder terug te laten leren keren naar het Binnenhof dan pas na 5,5 jaar. 

Stap voor stap naar een duurzaam Binnenhof

Stap voor stap naar een Duurzaam Binnenhof

Tijdens de renovatie (2021-2026) wordt het Binnenhof energiezuiniger gemaakt. Het Rijksvastgoedbedrijf neemt energiebesparende maatregelen en maakt het complex klaar voor aansluiting op duurzame energievoorziening. De geplande maatregelen passen bij het monumentale karakter en het beschikbare budget.

Voor het Binnenhof in Den Haag wordt een Building Information Modelling (BIM), een digitaal driedimensionaal gebouwmodel, gemaakt.

Bouwwerk Informatie Model (BIM)

De renovatie van het Binnenhof is een complex project. Het omvat een grote hoeveelheid ingrepen. Zo moet er wel vijf voetbalvelden aan dakoppervlak vervangen worden en circa 1 kilometer aan goot. Bovendien bestaat het Binnenhofcomplex uit verschillende gebouwdelen uit perioden variërend van de 13e tot de 20e eeuw. Beschikbare bouwtekeningen zijn niet altijd actueel en volledig. Voor een  zorgvuldige voorbereiding van de renovatie heeft het Rijksvastgoedbedrijf het Binnenhof daarom van binnen en buiten laten scannen. Deze scans zijn gebruikt om een digitaal 3D-model te maken, een Bouwwerk Informatie Model (BIM). Met deze 3D weergave kunnen onder meer architecten, constructeurs, aannemers en installateurs aan de slag.

Vleermuisonderzoekers brengen in beeld hoe het is gesteld met het gebruik van het Binnenhof door vleermuizen

Voorbereidende onderzoeken

Voor de renovatie van start kan gaan, moeten veel zaken onderzocht worden. Denk hierbij aan onderzoek naar kabels en leidingen in de grond, (aanvullend) archeologisch onderzoek en onderzoek naar beschermde flora en fauna. Zo brengt de Zoogdiervereniging in samenwerking met vleermuisonderzoekers bijvoorbeeld in beeld hoe het is gesteld met het gebruik van het Binnenhof door vleermuizen. Gedurende bijna een heel jaar observeren specialisten - op verschillende momenten – waar, wanneer en welke vleermuizen op het Binnenhof verblijven. Op basis van deze informatie adviseren zij het Rijksvastgoedbedrijf welke maatregelen nodig zijn om deze beschermde dieren zo min mogelijk te verstoren tijdens bijvoorbeeld kraamseizoen en winterslaap. Andere organisaties doen onderzoek naar beschermde muurplanten en de aanwezigheid van broedvogels, zoals de gebouwbewonende huismus en gierzwaluw, maar ook dakbroeders zoals meeuwen.

Aanpak Renovatie Binnenhof

Het Binnenhof, dat is de parlementaire democratie van Nederland.
En iedereen kan het ook bezoeken.

Een uniek ensemble van gebouwen, door de eeuwen heen gegroeid en aangepast.
En nu moet er weer een aanpassing plaatsvinden, omdat er bouwkundig en installatietechnisch veel moet gebeuren.

Als er gerenoveerd moet worden, dan móet het. Want anders ben je het over een tijdje kwijt.

Als ik het zo in de krant heb gelezen, wordt het hoog hoog tijd dat er wat aan gedaan wordt.

Kan me niet voorstellen dat het daar zoveel jaar voor dicht moet, en ook niet dat het zoveel moet kosten.

Wij ondernemers op Lange Poten maken ons grote zorgen dat de verbouwing heel slechte invloed op onze ondernemingen heeft.

Het Binnenhof heeft last van lekkage, we hebben slechte daken, scheurvorming, wateroverlast in de kelders, verouderde techniek, overvolle kabelgoten...
Er zijn politici hier actief, maar ook ambtenaren.
Er zijn ook heel veel toeristen die het Binnenhof bezoeken.
We móeten nu echt gaan renoveren om ervoor te zorgen dat al deze mensen hun werk kunnen blijven uitvoeren.
Maar ook dat de toeristen gewoon het Binnenhof kunnen blijven bezoeken.

We gaan het Binnenhof renoveren in één keer.
Dat betekent dat alle delen van het complex in één keer worden aangepakt.
Het is een groot project.
Zo zullen wij alle daken moeten vernieuwen.
Dan heb je het al snel over de oppervlakte van vijf voetbalvelden, die we opnieuw moeten aanbrengen.
Op piekmomenten zullen er 750 bouwvakkers aan de gang zijn.
We zullen starten met de renovatie in 2020, en het project zal klaar zijn in 2025.
Helaas is het niet mogelijk om zonder last voor de omgeving deze renovatie uit te voeren.
Die overlast zal bestaan uit aan- en afvoer van goederen, en geluidsoverlast.
Die geluidsoverlast zal mogelijk meevallen omdat heel veel van de werkzaamheden binnen het complex plaatsvinden.
Maar we zullen kijken of we die overlast zoveel mogelijk kunnen beperken.
Tijdens de renovatie zal de omgeving, zoals Lange Poten en Plein, goed bereikbaar blijven.

Tot de renovatie begint in de zomer van 2020 verandert er eigenlijk niks.
Het Binnenhof blijft gewoon in bedrijf, de Eerste en Tweede Kamer blijven hier vergaderen.
En dat betekent ook dat mensen gewoon op bezoek kunnen komen zoals dat nu ook het geval is.
Met Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente, Prodemos en omwonenden zijn we nu aan het bekijken hoe we tijdens het renovatieproces dat Binnenhof zo toegankelijk mogelijk kunnen houden.
Er wordt nagedacht over het maken van een luchtbrug over het Binnenhof, zodat je op een unieke manier van bovenaf dat complex kunt zien.
Denk aan ‘hard hat tours’, wat natuurlijk een heel spannende manier is om tijdens zo’n verbouwing toch iets te zien van dat prachtige historische complex.

De bouwvakkers, die jongens die hier komen werken, daar profiteren wij natuurlijk weer van.Want waar gewerkt wordt moet gegeten worden.

Ik heb er wel vertrouwen in dat het goed zal verlopen. Ja, waarom niet?
ik neem aan dat er een plan is en dat het netjes uitgevoerd wordt.

We gaan er dus in zomer 2020 uit met zijn allen.
Maar hopelijk zo snel mogelijk weer terug!

Kwaliteitsteam

De renovatieplannen worden getoetst door een kwaliteitsteam. Dit team van deskundigen kijkt onder andere naar de voorgestelde technische en bouwkundige aanpassingen: zijn het goede en slimme oplossingen? Blijft de monumentale waarde van het Binnenhof behouden? Wat betekenen de plannen op het gebied van duurzaamheid? Ook let het kwaliteitsteam op de samenhang van het Binnenhofcomplex met de gebouwen in de omgeving en de aansluiting op de openbare ruimte, met oog op de aantrekkelijkheid van het Binnenhof voor de omgeving.

De Rijksbouwmeester is voorzitter van het kwaliteitsteam. Leden zijn het hoofd Stedenbouw & Planologie van de gemeente Den Haag, de algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een deskundige (Technische Universiteit Delft) op het gebied van klimaatontwerp en duurzaamheid en een deskundige op het gebied van de politieke geschiedenis van Nederland (Universiteit Leiden). De bevindingen van het kwaliteitsteam worden gerapporteerd aan de projectdirecteur renovatie Binnenhof van het Rijksvastgoedbedrijf.