Hoe renoveren?

Het Binnenhof wordt in één keer gerenoveerd in 5,5 jaar.

Voorafgaand aan de renovatie is veel onderzoek nodig. Zoals onderzoek naar kabels en leidingen in de grond, archeologisch onderzoek en onderzoek naar beschermde flora en fauna.

Onderzoek naar flora en fauna op en rond het Binnenhof maakt een onlosmakelijk deel uit van het werk van de Binnenhofrenovatie. Zo brengt de Zoogdiervereniging in samenwerking met vleermuisonderzoekers in beeld hoe vleermuizen het Binnenhof gebruiken. En zij adviseren het Rijksvastgoedbedrijf welke maatregelen nodig zijn om de beschermde dieren zo min mogelijk te verstoren tijdens bijvoorbeeld kraamseizoen en winterslaap. Andere organisaties doen onderzoek naar beschermde muurplanten. Maar ook naar de staat van het overige groen op en rond het Binnenhof. Zo zijn er drie bomeneffectanalyses. Ook wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van broedvogels, zoals de gebouwbewonende huismus en gierzwaluw en dakbroeders zoals meeuwen.

Bouwhistorisch onderzoek

Ter voorbereiding van de renovatie liet het Rijksvastgoedbedrijf onafhankelijke onderzoekers bouwhistorische onderzoeken doen naar de gebouwen. In deze onderzoeken is een “waardestelling” opgenomen. De onderzoekers brengen daarmee in kaart wat de monumentale en cultuurhistorische waarden zijn van een gebouw, de ruimte of interieurafwerking.

Bij de voorbereiding en de uitvoering van de Binnenhofrenovatie wordt deze waardestelling als “meetlat” meegegeven aan de architecten: wat zij wel en wat beslist niet kunnen en mogen aanpassen. In de onderzoeken staan hoofdzakelijk die plekken centraal (hotspots), waar de architecten aanpassingen willen doen. Zo worden de waarden van het cultureel erfgoed zorgvuldig meegenomen in de planvorming.

De gemeente Den Haag gebruikt de bouwhistorische onderzoeken met waardestelling bij het toetsen van de (omgevings)vergunningaanvraag. Hierbij werkt de gemeente samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Beeld: Corné Bastiaansen
Voor het Binnenhof in Den Haag wordt een Building Information Modelling (BIM), een digitaal driedimensionaal gebouwmodel, gemaakt.

Bouwwerk Informatie Model (BIM)

De Binnenhofrenovatie is een complex project. Het omvat een grote hoeveelheid ingrepen. Zo moet er wel vijf voetbalvelden aan dakoppervlak vervangen worden en circa 1 kilometer aan goot. Bovendien bestaat het Binnenhofcomplex uit verschillende gebouwdelen uit perioden variërend van de 13e tot de 20e eeuw. Beschikbare bouwtekeningen zijn niet altijd actueel en volledig. Voor een  zorgvuldige voorbereiding van de renovatie heeft het Rijksvastgoedbedrijf het Binnenhof daarom van binnen en buiten laten scannen. Deze scans zijn gebruikt om een digitaal 3D-model te maken, een Bouwwerk Informatie Model (BIM). Met deze 3D weergave kunnen onder meer architecten, constructeurs, aannemers en installateurs aan de slag.

Stap voor stap naar een Duurzaam Binnenhof

Tijdens de renovatie (2021-2026) wordt het Binnenhof energiezuiniger gemaakt. Het Rijksvastgoedbedrijf neemt energiebesparende maatregelen en maakt het complex klaar voor aansluiting op duurzame energievoorziening. De geplande maatregelen passen bij het monumentale karakter en het beschikbare budget.

Staatssecretaris Knops heeft tijdens een Algemeen Overleg (AO) van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer op 23 mei 2018 toegezegd om bij de renovatie verder te gaan met duurzaamheid dan het minimaal vereiste, binnen de kaders van budget (475 miljoen euro, prijspeil 2015), planning (5,5 jaar) en het in stand houden van de waarde van het monument. Duurzame maatregelen die - waar mogelijk - worden genomen zijn bijvoorbeeld energiezuinige (LED)verlichting, moderne en energiezuinige installaties, warmteterugwinning in luchtbehandeling, isolatie van daken en isolatieglas in plaats van enkel glas. De aanleg van zonnepanelen wordt meegenomen, voor zover het kosteneffectief is en het monument niet aantast. Ook sluit het Binnenhof aan bij de gebiedsgerichte aanpak van EnergieRijk Den Haag.

Stap voor stap naar een duurzaam Binnenhof

Beeld: Rijksvastgoedbedrijf

Gasloos

Wordt het Binnenhof gasloos? Feit is, dat het Binnenhof al bijna gasloos is. Op een klein kacheltje na in de voormalige ambtswoning van de kamerbewaarder van de Eerste Kamer. Het Binnenhof wordt verwarmd met stadsverwarming, dat weliswaar gasgestookt is, maar waarbij slim gebruikt wordt gemaakt van restwarmte. De ambitie is om het Binnenhof op termijn aan te sluiten op een duurzame energievoorziening. Hiervoor laat het Rijksvastgoedbedrijf tijdens de renovatie een centrale energievoorziening aanleggen waar alle gebouwen van het Binnenhof op aangesloten worden.