Almere 2.0

Het Rijk, de gemeenten Almere en Zeewolde, de provincies Flevoland en Utrecht en het waterschap Zuiderzeeland werken, op basis van de uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0, intensief samen om met een groei van Almere de internationale concurrentiepositie te versterken. Almere zal niet alleen in omvang groeien, ook de kwaliteit van de stad zal op tal van terreinen toenemen. Denk bijvoorbeeld aan cultuur, sport, onderwijs, bereikbaarheid, economie. Met de schaalsprong worden tegelijkertijd doelstellingen uit het regeerakkoord als woningbouw, innovatie, werkgelegenheid, verduurzaming, sociale cohesie en de versterking van de internationale concurrentiepositie bediend.

Beeld: Bas Kijzers
Nieuwbouw in gebied Oosterwold

Kenmerken

  • Adres: Almere
  • Functie: wonen, werken, recreatie
  • Planning: 60.000 woningen tussen 2010 tot 2030,

  • Omvang:

    • 15.000 woningen in Oosterwold (waarvan 7000 op rijksgrond) en 25.000 of meer in Pampus (alles op rijksgrond);
    • 2600 ha eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf;
  • Proeftuin: Een ingerichte proeftuin met eerste prototypen van huizen voor de onderkant van de woningmarkt en bij rampen elders in de wereld;
  • Innovaties: Vernieuwend bouwen, innovaties in de woningbouw met (internationale) kansen; zoals off grid wonen met kansen voor krimpgebieden.

Achtergrond

Rijk, provincie en gemeente werken nauw samen aan Almere 2.0. De komende twee decennia krijgt Almere er 60.000 woningen bij. De regio krijgt betere verbindingen, meer banen en bijzondere woningen. Ontwikkelingen die voor heel Nederland belangrijk zijn. Almere wordt een nieuwe grote stad, met de bijbehorende sociale, economische en culturele voorzieningen. Noodzakelijk voor de versterking van de internationale

concurrentiepositie van de Noordvleugel van de Randstad. Het levert werkgelegenheid op, innovatieve woonconcepten worden hier uitgeprobeerd, er is veel aandacht voor duurzaamheid en sociale cohesie. Nauwe samenwerking tussen gemeente, provincie en Rijk is daarbij van doorslaggevend belang.

Oosterwold

Oosterwold is een gebied van 4.300 hectare aan de oostkant van Almere en de westkant van Zeewolde. De gemeente Almere, de gemeente Zeewolde en het Rijksvastgoedbedrijf laten samen met de provincie Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland in het gebied  een grote variatie aan woon- en werkmilieus en voorzieningen ontstaan. In Oosterwold is ruimte voor 15.000 nieuwe woningen, terwijl het gebied zijn groene en agrarische karakter behoudt. Aan de ontwikkeling van Oosterwold ligt geen blauwdruk ten grondslag. De toekomstige bewoners van Oosterwold worden uitgenodigd om het gebied zelf in te richten met groen, landbouw en wegen. De overheid stelt alleen de kaders voor zelfrealisatie. Van de 4.300 hectare is ongeveer 2.000 hectare van het Rijksvastgoedbedrijf.  De grond wordt verkocht tegen marktconforme prijzen. Alle opbrengsten uit verkopen van rijksgronden ten behoeve van woningbouw in Oosterwold worden door het Rijksvastgoedbedrijf afgedragen aan het Fonds Verstedelijking Almere. Tot 2030 wordt de totale afdracht geraamd op ongeveer 130 miljoen.

Samenwerkingsovereenkomst Grondoverdracht Oosterwold

De colleges van Zeewolde en Almere zijn 20 april 2021 akkoord gegaan met een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Grondoverdracht Oosterwold. Naast het eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf zijn de overige grondposities van projectontwikkelaars, woningcorporaties en overige partijen. In 2014 hebben het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Zeewolde en de gemeente Almere afspraken over de levering van gronden in Oosterwold vastgelegd in de SOK Grondoverdracht Oosterwold. De looptijd van deze overeenkomst liep eind 2020 af. Voor de periode 2021-2023 gaat het Rijksvastgoedbedrijf door met Oosterwold op basis van deze nieuwe SOK.

Schaalsprong Almere