Vlissingen, Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ)

Op 14 juli 2020 is de keuze voor Kamp Nieuw Milligen als vestigingsplaats voor de nieuwe marinierskazerne definitief geworden. Een nieuwe planning is op dit moment nog niet bekend. Het Rijksvastgoedbedrijf is hierover in overleg met Defensie.

Vlissingen, Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ)

Kenmerken

  • Adres: Locatie Buitenhaven bij Vlissingen
  • Functie: Legerings- en werkvoorziening, die uitermate geschikt is voor het korps mariniers, ondermeer door de combinatie van uitstekende oefenterreinen op en in de omgeving van de kazerne
  • Gebruiker: Koninklijke Marine
  • Contact: Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een email naar PostbusRVBPPSMarkazVlissingen@rijksoverheid.nl

Stand van zaken

Op 14 juli 2020 is de keuze voor Kamp Nieuw Milligen als vestigingsplaats voor de nieuwe marinierskazerne definitief geworden. Een nieuwe planning is op dit moment nog niet bekend.

Op 14 februari 2020 nam het kabinet het voorgenomen besluit dat de mariniers niet naar Vlissingen verhuizen. In plaats daarvan wordt gedacht aan een nieuwe fit-for-purpose kazerne op Kamp Nieuw Milligen bij Apeldoorn. Het Rijksvastgoedbedrijf is hierover in overleg met Defensie.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de gunning van de bouwvoorbereidende werkzaamheden van de nieuwe kazerne voor de mariniers uitgesteld tot 1 juli 2019. Mede om die reden wordt ook de dialoog voor de aanbesteding van de PPS opgeschort.

Op 5 oktober 2018 verscheen op defensie.nl het nieuwsbericht 'Bouwgrondvoorbereiding marinierskazerne uitgesteld' .

Op 20 februari 2018 is op Tenderned de aankondiging geplaatst van de ‘Bouwvoorbereidende werkzaamheden projectgebied PPS Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen.’ De Bouwvoorbereidende werkzaamheden betekenen voor dit project: vrij van milieukundige verontreinigen en vrij van CE (Conventionele Explosieven) in de aangewezen gebieden. De realisatie van de nieuwe kazerne is een apart project en geen onderdeel van deze aanbesteding.

Op 1 juni 2017 werd bekend dat het Rijksvastgoedbedrijf in dialoog gaat met drie concurrerende consortia die de nieuwe Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen willen ontwerpen, bouwen en vervolgens 25 jaar in onderhoud en beheer willen nemen.

Op 16 februari 2017 hadhet Rijksvastgoedbedrijf een Informatiememorandum gepubliceerd op TenderNed om de markt te attenderen op de naderende aankondiging aanbesteding van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen

Op 22 juni 2016 werd een overeenkomst ondertekend met de afspraken over de locatie-overdracht tussen het Ministerie van Defensie, de Provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen.

Op de informatiebijeenkomst op 12 mei 2016 was de belangstelling vanuit het bedrijfsleven voor de bouw en exploitatie van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne groot. Zo'n 135 deelnemers van 80 verschillende bedrijven waren aanwezig op de  2e informatiebijeenkomst over de aanbesteding. De presentatie en alle, tijdens de sessie, gestelde vragen met antwoorden zijn terug te vinden op TenderNed.

Op 19 juni 2015 ondertekenden de Provincie Zeeland en het Ministerie van Defensie de overeenkomsten voor het beschikbaar stellen van de gronden bij de Buitenhaven in Vlissingen. Een belangrijke mijlpaal voor Zeeland en het ministerie. Er kan nu gestart worden met de aanbesteding en bouw van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. De Provincie Zeeland stelt de gronden “bouwrijp en om niet” aan Defensie ter beschikking. De afgelopen periode heeft de Provincie de gronden in het gebied hiervoor verworven in nauwe samenwerking met waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen. Deze gronden worden vanaf 1 januari 2016 via erfpacht aan Defensie ter beschikking gesteld. De hiervoor benodigde overeenkomsten zijn namens de Provincie Zeeland en het Ministerie van Defensie ondertekend door de Commissaris van de Koning van Zeeland Han Polman en de Commandant van het Commando Dienstencentra van Defensie, Leonard Kok.

Op 3 juli 2014 tekenden Directeur Transacties en Ontwikkeling Rijksvastgoedbedrijf Eva Klein Schiphorst en Commandant Commando DienstenCentra van Defensie Leonard Kok een samenwerkingsovereenkomst (swok) voor de bouw van een nieuwe kazerne. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken tussen Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf over onder andere de rollen, taken en verantwoordelijkheden van beide partijen voor deze geïntegreerde vorm van aanbesteden vastgelegd.

Op 19 juni 2014 tekenden de Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en Commissaris van de Koning van Zeeland Han Polman een bestuursovereenkomst voor de bouw van de kazerne. De overeenkomst bevat werkafspraken over onder andere de aankoop van grond, het bouwklaar opleveren van het terrein en het ruimtelijk mogelijk maken van de vestiging van de nieuwe kazerne.

De minister van Defensie besloot in april 2012 om de van Braam Houckgeest kazerne in Doorn en het logistiek centrum Maartensdijk te verplaatsen naar een nieuw te bouwen kazerne voor de Koninklijke Marine in Vlissingen.

PPS

De eerste stap in het proces van aanbesteden is de afweging van de aanbestedingsvorm. Hiervoor is (conform het sourcingsbeleid van Defensie) een Public Private Comparator (ppc) uitgevoerd. Het project de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ) te Vlissingen wordt volgens PPS, ofwel publiek-private samenwerking, aanbesteed.

Geschiedenis

In 2011 stelden de minister van Defensie en de Commissaris der Koningin van de provincie Zeeland een gezamenlijke werkgroep in. Deze kreeg de opdracht de mogelijkheden tot herhuisvesting van de op de Van Braam Houckgeestkazerne en het Logistiek Centrum Maartensdijk ondergebrachte eenheden te onderzoeken. De werkgroep heeft na studie positief gerapporteerd. De minister heeft de Kamer in zijn brief van 10 april 2012, laten weten op basis van studie te kiezen voor de verwezenlijking van een nieuwe kazerne op de locatie Buitenhaven bij Vlissingen.

Kaart

Vlissingen, Oosterhavenweg (locatie bestaande marinekazerne)