Geschiedenis

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie. Het is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van de Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, de directie Rijksvastgoed en de Rijksgebouwendienst. Bij elkaar opgeteld, hebben we het over eeuwen vastgoedervaring.

Dienst Vastgoed Defensie

De basis voor de Dienst Vastgoed Defensie (DVD) werd in 1688 gelegd. Toen werd de eerste directeur-generaal van de Fortificatiën, Francois Du Puy, Heer van Cambon, op voordracht van de stadhouder Prins Willem III, benoemd door de Raad van State. De Dienst Vastgoed Defensie werd op 1 juli 2014 door het ministerie van Defensie overgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf ontstond op 1 juli 2009 uit de fusie van het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf van het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met de dienst Domeinen Onroerende Zaken van het ministerie van Financiën. Dit Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf’ (RVOB) werd in 2012 door het ministerie van Financiën overgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Directie Rijksvastgoed

De directie Rijksvastgoed van het ministerie van Financiën hield zich bezig met de strategische doelstellingen voor de rijksvastgoedportefeuille. In 2012 droeg het ministerie van Financiën de directie over aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Rijksgebouwendienst

Het Koninklijk Besluit tot de oprichting van de Rijksgebouwendienst (Rgd)dateert van 1 augustus 1922. De bouwdiensten die elk departement tot dan toe zelf had, werden op dat moment samengevoegd tot één centrale bouwdienst. De Rijksgebouwendienst begon onder het ministerie van Financiën. Behalve een directeur-generaal voor de dagelijkse leiding, kreeg de dienst ook een Rijksbouwmeester die de scepter zwaaide over de bouwtechnische vraagstukken waarvoor de dienst zich in die tijd gesteld zag.

Na de Tweede Wereldoorlog verschoof de Rijksgebouwendienst van het ministerie van Financiën naar het nieuwe departement van Wederopbouw. Tot 2010 bleef de Rgd onder dit departement en haar opvolgers (uiteindelijk het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) vallen. In 2010 werd de dienst een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.