Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Het RVB geeft invulling aan de rijksbrede inkoopstrategie ‘Inkopen met Impact’. Door de manier waarop we producten en diensten inkopen, willen we de gevolgen van klimaatverandering aanpakken, de ontwikkeling naar een circulaire (duurzame) economie versnellen en baankansen creëren voor mensen die minder makkelijk op de arbeidsmarkt komen.

Klimaatneutraal

Als Rijksvastgoedbedrijf willen wij met ons vastgoed bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen. Het terugdringen van de CO2-uitstoot van Nederland is zo’n maatschappelijk doel. Onze routekaarten vormen de basis voor hoe wij onze gebouwen en gronden verduurzamen.

Volledig circulair

De bouwsector neemt 50% van het grondstoffenverbruik in Nederland voor zijn rekening. Veel afval is sloopafval. Om onze leefomgeving duurzaam in te richten, is een versnelling van innovaties (circulair, modulair en biobased bouwen) binnen de bouwsector nodig. Het Rijksvastgoedbedrijf committeert zich aan de Rijksdoelstellingen voor circulariteit en aan de uitvoering van het Betonakkoord.

We dragen bij aan de transitie naar een duurzame bouwsector door het benutten van ons inkoopvolume. Uitgangspunten zijn:

  1. Behoud van het bestaande.
  2. Materiaal dat wordt toegevoegd, is zoveel mogelijk hergebruikt of afkomstig van hernieuwbare (hergroeibare) bronnen.
  3. Ontwerp met het oog op de volgende gebruiksfase(n).
  4. Vrijkomend materiaal wordt zo hoogwaardig mogelijk in een kringloop teruggebracht.

We vragen circulair bouwen uit in aanbestedingen via contracteisen en waar passend als gunningscriterium.

Duurzame internationale productieketens

Internationale Sociale Voorwaarden (ISV)

We willen dat de producten en diensten die we kopen, op een eerlijke manier zijn geproduceerd. Dat wil zeggen zonder dat mensen zijn uitgebuit en zonder inzet van kinderarbeid. Door sociale voorwaarden te stellen in het inkoopproces helpt het Rijk mee aan betere internationale arbeidsomstandigheden. Rijksbreed hebben we afgesproken dat de ISV worden toegepast voor het categoriemanagement bij elke aanbesteding boven de Europese drempelwaarde waarbij voor het in te kopen product of de in te kopen dienst sprake is van een internationale keten. Voor het Rijksvastgoedbedrijf betreft het de categorie energie.

Het RVB heeft contractbepalingen opgesteld waarin de internationale sociale voorwaarden zijn verwerkt. In de contractbepalingen wordt van de opdrachtnemer gevraagd om ‘due diligence internationale sociale voorwaarden’ uit te voeren. Due Diligence ISV is een doorlopend proces waarmee de opdrachtnemer risico’s op het schenden van arbeids- en mensenrechten in de eigen organisatie en de bijbehorende productieketen in kaart brengt en vervolgens zoveel mogelijk voorkomt, vermindert, herstelt en/of compenseert. Daartoe zal de opdrachtnemer een risicoanalyse, plan van aanpak en periodieke rapportage(s) moeten opleveren.

Natuursteen

Op 13 mei 2019 heeft het RVB het Initiatief TruStone (convenant Natuursteen) ondertekend. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen, met als doel het uitbannen van sociale misstanden. Met de ondertekening van dit convenant verplichten we ons om invulling te geven aan de daarin opgenomen afspraken.

De contractbepalingen worden toegepast voor natuursteen wanneer de productie en inkoop van natuursteen een waarde heeft van meer dan € 144.000.

Duurzaam hout

De Rijksoverheid wil met haar inkoopbeleid de markt verduurzamen. Specifiek voor het duurzaam inkoopbeleid voor hout is een achterliggend doel om duurzaam bosbeheer te stimuleren.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft een Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) ingesteld die inkoopcriteria heeft opgesteld en houtcertificatiesystemen toetst aan deze criteria. Deze inkoopcriteria bevatten naast criteria die zien op de duurzame productie van het hout tevens criteria die zien op ISV. De Rijksoverheid heeft zichzelf verplicht om hout op grond van deze criteria in te kopen.

Meer arbeidsparticipatie

Impact creëren gaat ook over arbeidsparticipatie. We willen baankansen creëren voor mensen die minder makkelijk op de arbeidsmarkt komen. Dat doen we in onze projecten via Social Return. In alle contracten met een loonsom hoger dan € 250.000 en een looptijd langer dan 6 maanden nemen we een bepaling op over Social Return. Ook verkennen we de toepassing van SROI 2.0, ofwel Maatwerk voor Mensen.

Zo hebben we al enkele proeftuinen waar SROI 2.0 wordt toegepast. Ook zijn we in gesprek met de branchepartijen over effectieve toepassing van SROI. Zo willen we baankansen verder vergroten en een bijdrage leveren aan de krappe arbeidsmarkt in de bouw.