Innovatie

De ontwikkelingen en ambities op het gebied van milieu, samenleving, economie en technologie maken dat op veel vlakken nieuwe en slimme oplossingen vereist zijn. Innovatie is een noodzaak. De enorme hoeveelheid vierkante meters vloeroppervlak en grond geeft het Rijksvastgoedbedrijf de positie om een rol te kunnen spelen bij het aanjagen van innovatie en vernieuwing in de gebouwde omgeving.

Onze Innovatieagenda

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft al volop programma’s lopen die gericht zijn op innovatie en vernieuwing, zoals het Programma Groene Innovaties en het Regionaal Ontwikkelprogramma. De Innovatieagenda beschrijft welke innovatievragen prioriteit hebben. Het laat zien welke nieuwe concepten, producten en diensten en samenwerkingsvormen in de toekomst naar onze verwachting nodig zijn. De Innovatieagenda heeft een looptijd van vier jaar, van 2020 tot 2023.

Onze vijf belangrijkste innovatieopgaven zijn:

  • Productieve werkomgeving
  • Verduurzaming
  • Digitale transformatie
  • Samenwerken met de markt
  • Gebiedssamenwerking

Productieve Werkomgeving

Een werkomgeving die efficiënt is en optimaal bijdraagt aan de productiviteit en het welbevinden van de gebruikers van een kantoor, is belangrijk. Daarom ontwikkelen we criteria waar de fysieke werkomgeving aan moet voldoen om positief bij te dragen aan gezondheid, vitaliteit en productiviteit en adviseren onze opdrachtgevers hierover.

Voorbeeldproject Productieve Werkomgeving

Om het gebruikerscomfort te verhogen en tegelijkertijd het energiegebruik te verlagen, onderzoeken we slimme technologieën en duurzame innovaties in ons Rijksvastgoed, bijvoorbeeld in het Rijkskantoor Roermond.

Verduurzaming

Het Rijkvastgoedbedrijf moet en wil invulling geven aan nationaal en Europees duurzaamheidbeleid. We nemen actie om deze doelen te behalen. Onze Innovatieagenda richt zich hier op vier onderwerpen: energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. 

Voorbeeldproject energietransitie:

OER: het pilotprogramma hernieuwbare Energie Op Rijks(waterstaats)gronden. Dit programma heeft als doel om eerste ervaringen op te doen met de inzet van Rijksgronden voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit.  

Voorbeeldproject circulariteit:

BLOEI is een circulair instrument dat we intern toepassen, actief sinds begin dit 2020. Met (voorlopig) een 14-tal projecten verkennen we het instrument en de circulaire mogelijkheden.

Voorbeeldproject klimaatadaptie en biodiversiteit:

Deze verkennende studie beschrijft een mogelijke pioniersrol van de rijksoverheid door vijf inspirerende groene iconen in het centrum van Den Haag te realiseren.

Digitale transformatie

Digitale transformatie is een omvangrijke opgave en gaat over meer dan alleen ons vastgoed. Het gaat ook over informatievoorziening en bedrijfsprocessen. Hierbij is technologie gebruiken geen doel, maar een middel. Onze focus ligt op transformatie van onze werkwijzen en op digitale vaardigheden.

Voorbeeldprojecten digitale transformatie:

Het Rijkswaterstaatgebouw in Rijswijk functioneert als testomgeving voor duurzame en innovatieve energiesystemen. Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt daar technologieën, die het energieverbruik van een kantoor verminderen én tegelijkertijd het comfort van de gebruiker verbeteren.

Het Rijksvastgoedbedrijf doet onder de vlag van DigidealGO ervaring op met de uitwisseling van vastgoedgegevens in de beheerfase via een op BIM/GIS gebaseerde uitwisselomgeving. Dit gebeurt in samenwerking met onderhoudsbedrijven en concerndienstverleners.

Samenwerken met de markt

We denken na over de manier waarop opdrachten in de markt worden gezet. We gaan graag met marktpartijen in gesprek over innovatieve manieren van inkopen, zoals de concurrentiegerichte dialoog. We willen ook samen met andere publieke opdrachtgevers onderzoeken waar de publieke opdrachtgevers een springplank kunnen zijn voor nieuwe markten. We bouwen daarmee voort op de Marktvisie en de samenwerkingsverbanden zoals de Bouwcampus en het Opdrachtgeversforum voor de bouw.

Voorbeeldprojecten samenwerken met de markt:

Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) willen tussen 2022 en 2042 twee derde van het Defensievastgoed rigoureus aanpakken met het revitaliseringsprogramma Vastgoed Defensie. Door middel van een integrale aanpak worden de kazernes, vliegbases, havens en oefenterreinen van de krijgsmacht klaar gemaakt voor de toekomst.

Fellenoord 15 is gegund met een hoge circulariteitsambitie en is aanbesteed met “Samenwerking” als Kritische SuccesFactor. Het gebouwontwerp heeft een BREEAM-Excellent duurzaamheidniveau. Het gebouw wordt opgeleverd zonder aansluiting voor aardgas en is uitgerust met de nieuwste generatie technologie warmte- en koudeopslag (WKO) en zonnepanelen (PV-panelen).

Gebiedssamenwerking

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt aan integraal gebiedsgericht portefeuillemanagement om meer maatschappelijke waarde met rijksvastgoed te bereiken. Met het Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP) willen we bijdragen aan het realiseren van de kabinetsdoelstellingen. We werken daarbij samen met regionale en lokale partijen.

Voorbeeldprojecten gebiedssamenwerking:

EnergieRijk Den Haag (ERDH) is een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland.  het programma is de eerste concrete gebiedsgerichte aanpak van de energietransitie

Het Rijkvastgoedbedrijf kiest bij de verduurzaming van de rijksgebouwen in het gebied Moreelse bij station Utrecht Centraal voor een gebiedsaanpak. Het resultaat is een gezamenlijke gebiedsvisie, Moreelse Tuinen, waardoor een hoogstedelijk, duurzaam, energieneutraal, biodivers en gezond gebied wordt gerealiseerd.

Meer weten over hoe we deze Innovatieagenda vertalen naar ons dagelijks werk? Meedenken? Ideeën over de toekomst van deze thema’s? Zoek ons op en praat met ons mee! Wij nemen deel aan evenementen als Building Holland, Provada, de DGBC-week en de Innovatie Expo.

Houd onze berichtgeving in de gaten op www.rijksvastgoedbedrijf.nl en volg ons op LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram.