BIM

Het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt het Building Information Model (BIM, of Bouwwerk Informatie Model) voor het verkrijgen van actuele, concrete en betrouwbare informatie over gebouwen in beheer. BIM is een digitaal driedimensionaal gebouwmodel waarin gegevens voor het ontwerp-, bouw- en beheerproces geïntegreerd kunnen zijn. Primair functioneert het gebouwmodel met haar geometrische 3D-representatie van de gebouwelementen als informatiekapstok voor het koppelen van gegevens met andere informatiebronsystemen (Linked Data). Het werken met BIM is inmiddels gemeengoed in ontwerp en realisatie binnen de bouwsector en breidt zich langzaam uit naar beheer, onderhoud en exploitatie.

Uniforme bouwwerkinformatie en informatiebeheer

Het Rijksvastgoedbedrijf is een beheerorganisatie met informatieverwerkende processen. BIM-ontwikkelingen richten zich dan ook vooral op het verbeteren van de voorraadbrede informatiepositie in de beheer- en exploitatiefase. BIM kan het Rijksvastgoedbedrijf concrete, betrouwbare en uniforme informatie leveren over de gebouwenvoorraad. De informatie over onze gebouwenvoorraad gebruiken wij onder meer voor:

 • beheer van contracten
 • beheer van onze gebouwen
 • bewaking van de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van onze gebouwen
 • verantwoording op voorraadniveau over de gebouwen die we beheren

Toepassing van BIM past bij ons streven naar een professioneel publiek opdrachtgeverschap.

Het Rijksvastgoedbedrijf wil duurzaam betrouwbare informatie over de gebouwenvoorraad hebben. Daarom schrijven we leveranciers van huisvesting en onderhoud specificaties voor de te leveren bouwwerkinformatieproducten voor:

De RBS en RCS beschrijven niet welke bouwwerkinformatieproducten geleverd moeten worden. De overeenkomst (het contract) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer omvat de specificatie van de te leveren producten, prestaties en informatie, waaronder ook de bouwwerkinformatieproducten. Dergelijke specificatie van de te leveren informatie kan naargelang de contractvorm opgenomen zijn:

 • rechtstreeks in de outputspecificatie (OS), ook wel de prestatie- of productleveringsspecificatie, in de vorm van een bestek, een programma van eisen, of een functionele (output)specificatie, met de beschrijving van welke prestaties en informatieproducten geleverd moeten worden, of
 • in een afzonderlijke informatieleveringsspecificatie (ILS): dit is nog werk in uitvoering, waarbij het RVB, net als veel andere opdrachtgevers/gebouweigenaren, de informatiebehoefte in de beheerfase in kaart aan het brengen is.

In een ILS staat de levering beschreven van:

 • wat: welke producten, voor welke discipline, en met welke informatie-inhoud,
 • wie/wanneer: procesbeschrijving: door wie, in welke fase,
 • hoe: in welke representatievorm, bijvoorbeeld 3D-modellen en/of 2D-tekeningen,
 • met welke normatieve referenties daarbij van toepassing zijn, zoals:
  • de RBS voor 3D-modellen
  • de RCS voor 2D-tekeningen

Van RVB BIM Norm (RBN) naar RVB BIM Specificatie (RBS) en RVB CAD Specificatie (RCS)

De CAD specificaties zijn uit de RVB BIM Norm gehaald, en zijn afzonderlijk vastgelegd in de RVB CAD Specificatie (RCS). Deze RCS 1.0 is een samenvoeging van de Norm voor technisch revisietekenwerk en de CAD specificaties uit de RBN, en is toepasbaar voor (revisie)tekenwerk dat vervaardigd kan zijn met een CAD- of een BIM-applicatie. In het geval van een BIM-applicatie moet het bronmodel ook meegeleverd worden.

De RBS 1.1-c is inhoudelijk gelijk aan de RBN 1.1, maar zonder de CAD specificaties. Wanneer de RBS wordt voorgeschreven, wordt daarbij ook altijd de RCS voorgeschreven.

Voorschrijven RVB BIM Specificatie en RVB CAD Specificatie

Het Rijksvastgoedbedrijf schrijft BIM voor in verschillende contractvormen, zoals bijvoorbeeld in DBFMO-contracten en bepaalde integraal-beheercontracten. Dit wordt geleidelijk uitgebreid. Deze contractvormen zijn zelf ook nog in ontwikkeling.

Opdrachtnemers zijn alleen verplicht de informatieproducten te leveren volgens onze RVB BIM Specificatie als de overeenkomst dit expliciet voorschrijft. In andere gevallen kunnen opdrachtnemers er zelf voor kiezen om informatieproducten aan te leveren volgens de RVB BIM Specificatie. De informatie moet uiteraard altijd voldoen aan de informatieleveringsspecificaties in de overeenkomst.

In contractvormen waarbij het Rijksvastgoedbedrijf (nog) geen BIM specificatie voorschrijft, schrijft het Rijksvastgoedbedrijf de RVB CAD Specificatie voor.

English version

The information about BIM is also available in English, accompanied by a translation of the RVB BIM Standard and a presentation of the RVB’s approach to BIM.

Vragen over de RVB BIM Norm

Heeft u vragen over specifieke aanbestedingen, projecten, opdrachten of contracten? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij het Rijksvastgoedbedrijf. Voor verdere ontwikkeling van de norm stellen we uw vragen, opmerkingen of aanvullingen zeer op prijs. Daarvoor kunt u onderstaand formulier invullen.

Uw vraag

* verplicht in te vullen

Indien u uw vraag stelt als bijvoorbeeld student/stagiaire, vermeld alstublieft zowel uw onderwijsinstelling als het bedrijf van waaruit u communiceert

Maximaal 5000 karakters

Wij willen graag uw telefoonnummer weten. Wij kunnen dan telefonisch contact met u opnemen als wij een toelichting op uw vraag nodig hebben of het antwoord op uw vraag mondeling willen toelichten

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: naam@domein.nl zodat wij kunnen reageren op uw vraag of opmerking

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw contactgegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw contactgegevens worden niet met derden gedeeld. Uw vraag of opmerking, ontdaan van eventuele persoonlijke gegevens, kan worden bewaard voor toekomstige referentie.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw contactgegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw contactgegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw contactgegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw contactgegevens worden binnen twee maanden na het beantwoorden van uw vraag uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *