Maatregelen coronavirus (COVID-19)

Het coronavirus en de kabinetsmaatregelen die worden genomen, hebben een grote impact op iedereen in Nederland. Dit geldt ook voor het Rijksvastgoedbedrijf, onze klanten en onze partners in de bouwsector. Ons uitgangspunt is: lopende en toekomstige aanbestedingen, werkzaamheden en projecten gaan zoveel als mogelijk en verantwoord door. Bekijk de maatregelen die het Rijksvastgoedbedrijf hiervoor samen met onze partners neemt en wat u kunt doen.

Samen doorbouwen aan Nederland

De overheid, de bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen hebben de verklaring Samen doorbouwen aan Nederland opgesteld. De partijen hebben afspraken gemaakt over het door laten gaan of versnellen van investeringen, vergunningverlening en aanbestedingen. Zo willen zij voorkomen dat bouwprojecten en onderhoudsprojecten vertragen of stil komen te liggen.

Binnen de gemeenschappelijke verklaring pakt het Rijksvastgoedbedrijf een voortrekkersrol wat betreft het doorgang vinden van werkzaamheden en aanbestedingen, het versnellen en naar voren halen van werkzaamheden, een vlotte en meer frequente facturatie en wij verkennen of grondposities op korte termijn in aanmerking kunnen komen voor nieuwe woningbouw.

Protocol Samen veilig doorwerken

Om bouwwerkzaamheden veilig te kunnen blijven uitvoeren, heeft de Rijksoverheid in samenwerking met de sector het protocol Samen veilig doorwerken opgesteld. Daarmee wordt actief gecommuniceerd hoe en in welke situaties er veilig doorgewerkt kan worden, zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn en het werk niet onnodig stil komt te liggen. Dit protocol zal het Rijksvastgoedbedrijf ook gebruiken bij gesprekken met de gebruikers van ons vastgoed over uit te voeren werkzaamheden.

Lopende en geplande aanbestedingen

Om te voorkomen dat op korte termijn de bouwbranche, installatiebranche en ontwerpbranche stilvalt en om ervoor te zorgen dat de orderportefeuille van opdrachtnemers voor de middellange termijn gevuld blijft, is het uitgangspunt van het Rijksvastgoedbedrijf dat lopende en geplande aanbestedingen gewoon doorgaan. Wanneer noodzakelijk worden doorlooptijden verlengd, aanbestedingen verschoven naar een later tijdstip of lopen aanbestedingen door in vakantieperioden waarin normaal weinig tot geen aanbestedingsactiviteiten zijn. In dat geval vragen we ook flexibiliteit van de markt, omdat het in het beider belang is vertragingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Aanbestedingen in zomer(bouw)vakantie

Aanbestedingen gaan door, maar net als voorgaande jaren houden we rekening met vakantieperiodes bij onze partners in de bouwbranche, installatiebranche en ontwerpbranche. Dit betekent dat het Rijksvastgoedbedrijf kort voor, tijdens en kort na de zomer(bouw)vakantie in beginsel geen cruciale acties in het aanbestedingsproces laat plaatsvinden. Onder een cruciale actie wordt verstaan een actie die direct of indirect van ondernemingen een inspanning vraagt in de zomer(bouw)vakantie, zoals bijvoorbeeld het indienen van een inschrijving of het indienen van vragen. In beginsel zullen waar nodig en mogelijk termijnen worden verlengd om enige inspanning van ondernemingen in de zomer(bouw)vakantie te voorkomen.

Beprijzing

In lopende en komende aanbestedingen wordt aan marktpartijen gevraagd een aanbieding te doen die op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving, voor zover redelijkerwijs bekend, reëel en uitvoerbaar is. Indien dit niet mogelijk blijkt kan dit tijdens de aanbesteding worden aangegeven en zal het Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met de markt binnen de aanbesteding kijken naar een passende oplossing. Marktpartijen worden tevens gevraagd het protocol Samen veilig doorwerken te verdisconteren in de inschrijving.

Toekomstige investeringen

Het Rijksvastgoedbedrijf en de bouw- en technieksector hebben afgesproken dat zij gezamenlijk blijven investeren in de bouwopgaven en verduurzamingsopgaven voor de toekomst. Het is van groot maatschappelijk belang dat de sector, zodra de coronacrisis dit weer toestaat, verder kan.

Kansen

Er zijn ook kansen, bijvoorbeeld om in leegstaande objecten juist op dit moment werkzaamheden op te pakken. Binnen het Rijksvastgoedbedrijf onderzoeken we momenteel wat hiervoor de mogelijkheden zijn. Zo kunnen wellicht overlast gevende activiteiten, die voorheen buiten de reguliere kantoortijden waren gepland, alsnog worden uitgevoerd.

Betalingen

Voor opdrachtnemers die preventief of correctief onderhoud uitvoeren is het tijdelijk mogelijk om onder voorwaarden niet driemaandelijks maar maandelijks betaald te krijgen voor (deels) uitgevoerd werk. Wij leveren hiermee een bijdrage aan het voorkomen van liquiditeitsproblemen. In het nieuwbericht over het tijdelijk eerder indienen van facturen voor onderhoud leest u welke voorwaarden gelden.

Daarnaast is het in (lopende) bouwprojecten en onderhoudsprojecten mogelijk dat het termijnschema waarop gefactureerd wordt, aangepast wordt zodat betaalmomenten door kunnen gaan, ook als activiteiten niet volgens de eerdere planning lopen. Lees meer over het aanpassen van het termijnschema facturen.

Coulance

Als er als gevolg van de coronamaatregelen vertraging in de uitvoering ontstaat, zullen de gevolgen daarvan per geval worden beoordeeld. Uitgangspunt hierbij is dat het Rijksvastgoedbedrijf samen met de opdrachtnemer zoekt naar een oplossing, bijvoorbeeld door het inwilligen van een verzoek tot termijnverlenging of, indien dit niet mogelijk is, het niet of naar redelijkheid opleggen van boetes of kortingen. Bij het opleggen van boetes of kortingen is het uitgangspunt dat het Rijksvastgoedbedrijf zich hierbij coulant opstelt. In het verlengde daarvan doet het Rijksvastgoedbedrijf ook een beroep op opdrachtnemers om zich eveneens redelijk en flexibel op te blijven stellen.

Knelpunten en oplossingen

Als het coronavirus of de maatregelen in de aanpak daarvan tot problemen binnen projecten leidt, is het uitgangspunt dat deze (vroeg)tijdig bespreekbaar worden gemaakt. Het Rijksvastgoedbedrijf wil knelpunten bij voorkeur niet juridisch benaderen, maar samen met opdrachtnemers zoeken naar redelijke oplossingen zodat kan worden doorgewerkt. In het verlengde daarvan kan het gewenst zijn om gesprekken over bouwtijdverlengingen of kostenvergoedingen te parkeren en op een later moment de balans op te maken. Hierbij is van belang dat opdrachtnemers een goede administratie met bewijsmiddelen bijhouden en dit ook proactief en op reguliere basis met hun contactpersoon bij het Rijksvastgoedbedrijf bespreken.

Samenwerking

Al vanaf de eerste week waarin de coronamaatregelen van kracht waren, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) afstemming gezocht met andere opdrachtgevers en brancheorganisaties om de effecten van de coronacrisis in kaart te brengen. Er wordt wekelijks door het ministerie uitvraag gedaan bij nagenoeg alle branches en opdrachtgevers naar de stand van zaken en er zijn bijna wekelijks gesprekken op politiek bestuurlijk niveau en op ambtelijk niveau. Het Rijksvastgoedbedrijf zit daarbij als belangrijke partner aan tafel, werkt en denkt mee en geeft actief input.

Daarnaast hebben het Rijksvastgoedbedrijf en Techniek Nederland vierwekelijkse gesprekken over onder meer het laten doorgaan van het werk tijdens de coronacrisis en het efficiënt kunnen uitvoeren van werkzaamheden.

Vragen?

Heeft u vragen over de uitvoering van werkzaamheden na de maatregelen vanwege het coronavirus? Bijvoorbeeld over kosten en compensatie of over boetes en vertragingen. Of een praktische vraag, bijvoorbeeld als de toegang tot een projectlocatie niet mogelijk is door de coronamaatregelen. Stel uw vraag bij uw contactpersoon, zoals de contactmanager, projectleider of objectmanager bij het Rijksvastgoedbedrijf. Wij proberen u zo snel mogelijk antwoord te geven. Door de huidige omstandigheden kan het echter soms voorkomen dat een reactie van het Rijksvastgoedbedrijf langer op zich laat wachten dan gebruikelijk. In dat soort gevallen kunnen ondernemingen ook contact opnemen via het Vragenformulier COVID-19.

Vragenformulier COVID-19

* verplicht in te vullen

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: naam@domein.nl zodat wij kunnen reageren op uw vraag of opmerking.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *