Integriteit bij aanbesteden

Bij de opdrachten die het Rijksvastgoedbedrijf aanbesteedt, gaat het vaak om grote bedragen en grote belangen. Daarom hebben we de plicht om met grote zorg onze aanbestedingen op te stellen en opdrachtnemers te selecteren. Om het vertrouwen als opdrachtgever te waarborgen, volgen we de normen voor kwaliteit en integriteit van de overheid.

Klachtenafhandeling

Het Rijksvastgoedbedrijf hanteert de Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap van het Opdrachtgeversforum. Het Opdrachtgeversforum is een netwerkorganisatie van (semi-)publieke opdrachtgevers in de bouw en infrastructuur.

Klachten in het kader van de Aanbestedingswet moet u indienen volgens de  Klachtenregeling Aanbesteden.

Scheiding van belang

Het Rijksvastgoedbedrijf waakt ervoor om bedrijven of personen informatie te geven dat ze een voordeel geeft bij aanbestedingen. De regeling 'Scheiding van belang' helpt om bevoordeling te voorkomen.

Wat is Scheiding van belang?

De regeling 'Scheiding van belang' biedt marktpartijen een hulpmiddel bij twijfel over mogelijke voorkennis. Het is altijd mogelijk dat één van de partijen bij een aanbesteding van mening is dat een andere partij te veel voorkennis heeft en dat daarmee het principe van 'gelijke monniken, gelijke kappen' geen recht is gedaan. Deze partijen kunnen dan een klacht indienen of een kort geding aanspannen.

Welke situaties doen zich voor?

De nieuwe regeling 'Scheiding van belang' helpt marktpartijen situaties bij een aanbesteding te herkennen waarbij belangenverstrengeling zich voor kan doen. De regeling beschrijft 3 situaties via voorbeelden:

  • Niet meedoen. Een partij is betrokken geweest bij het opstellen van een raming in het kader van een aanbesteding. Deze partij heeft voorkennis (die niet met alle partijen gedeeld kan worden) en kan niet meedoen met de aanbesteding.
  • Wel meedoen. Een partij is betrokken geweest bij een studie in de voorfase. Deze studie is gedeeld met alle partijen. Dan is er geen sprake meer van voorkennis en kan de partij meedoen met de aanbesteding.
  • Meedoen met belangenbeschermingsplan. Er is bijvoorbeeld een zzp'er betrokken geweest bij het schrijven van een bestek of outputspecificatie. Hij komt in dienst van een bedrijf dat meedoet met de aanbesteding. Hier is sprake van voorkennis, maar het bedrijf zou via een goed belangenbeschermingsplan kunnen verzekeren dat die kennis niet met de rest van de organisatie wordt gedeeld. Dit laatste kan een enorme impact hebben op de bedrijfsvoering van het bedrijf.

Het belangenbeschermingsplan wordt onafhankelijk getoetst door het Rijksvastgoedbedrijf.

In de regeling ‘Scheiding van belang’ is uitgebreid vastgelegd hoe er in de hierboven beschreven situaties omgegaan wordt met de (schijn van) belangenverstrengeling. Deze regeling komt inhoudelijk overeen met de nota 'Scheiding van belang' van Rijkswaterstaat.