Innovatie

De ontwikkelingen en ambities op het gebied van milieu, samenleving, economie en technologie maken dat op veel vlakken nieuwe en slimme oplossingen vereist zijn. Innovatie is een noodzaak. De enorme hoeveelheid vierkante meters vloeroppervlak en grond geeft het Rijksvastgoedbedrijf de positie om een rol te kunnen spelen bij het aanjagen van innovatie en vernieuwing in de gebouwde omgeving.

Onze Innovatieagenda

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft al volop programma’s lopen die gericht zijn op innovatie en vernieuwing, zoals de marktvisie en het Regionaal Ontwikkelprogramma. De Innovatieagenda beschrijft welke innovatievragen prioriteit hebben. Het laat zien welke nieuwe concepten, producten en diensten en samenwerkingsvormen in de toekomst naar onze verwachting nodig zijn. De Innovatieagenda heeft een looptijd van vier jaar, van 2020 tot 2023.

Onze vijf belangrijkste innovatieopgaven zijn:

 • Productieve werkomgeving
 • Verduurzaming
 • Digitale transformatie
 • Samenwerken met de markt
 • Gebiedssamenwerking

Productieve Werkomgeving

Een werkomgeving die efficiënt is en optimaal bijdraagt aan de productiviteit en het welbevinden van de gebruikers van een kantoor, is belangrijk. Daarom ontwikkelen we criteria waar de fysieke werkomgeving aan moet voldoen om positief bij te dragen aan gezondheid, vitaliteit en productiviteit en adviseren onze opdrachtgevers hierover.

Innovatievragen productieve werkomgeving:

 • Hoe kunnen we met aanpasbare gebouwindelingen, innovatieve interieuroplossingen en meer flexibele gebouwtechniek in de toekomst sneller inspelen op de veranderende behoeften van gebruikers?
 • Hoe kunnen we met onze gebouwen de sociale cohesie van de organisaties die we huisvesten bevorderen?
 • Hoe kunnen we de geluidsomgeving in onze gebouwen verbeteren, en daarmee de concentratiemogelijkheden en productiviteit van de gebruikers bevorderen?
 • Wat betekent het groeiende belang van een gezonde werkomgeving voor onze gebouwen en haar directe omgeving?

Verduurzaming

Het Rijkvastgoedbedrijf moet en wil invulling geven aan nationaal en Europees duurzaamheidbeleid. Onze Innovatieagenda richt zich hier op vier onderwerpen: energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit.


Innovatievragen energietransitie:

 • Hoe kunnen we actuele data inzetten om de energieprestatie van de portefeuilles te verbeteren en wat betekent dit technisch, organisatorisch, aanbestedingsrechtelijk en in het contractmanagement?
 • Hoe bepalen we de optimale verhouding van gebouwmaatregelen, gebiedsmaatregelen en duurzame inkoop?
 • Welke rol heeft vraagsturing en opslag van energie bij het elektrificeren van de huisvesting en bedrijfsvoering?
 • Welke bijdrage kan installatie-arm ontwerpen leveren aan de energiedoelstellingen?
 • Hoe verankeren we sturing op CO2 in onze bedrijfsprocessen?

Innovatievragen circulariteit:

 • Hoe kunnen we onze gebouwen en gronden circulair beheren en hoe passen we onze huidige (lineaire) systematieken aan, zodat circulariteit een kans krijgt?
 • Hoe kunnen we in onze projecten circulaire strategieën gebruiken en steeds betere afwegingen maken?
 • Hoe kunnen we de samenwerking met onze klant, de ontwerpende en bouwende partijen vormgeven zodanig dat in onderling gesprek afwegingen over de prestatie-eisen kunnen worden gemaakt?
 • Hoe zorgen we voor synergie in de aanpak van de energietransitie en circulariteit?

Innovatievragen klimaatadaptie en biodiversiteit:

 • Hoe verankeren we klimaatadaptief werken in onze werkprocessen: onderhoud, renovatie, nieuwbouw, locatieafwegingen en pachtbeleid?
 • Hoe zorgen we voor het tegelijkertijd realiseren van meerdere doelen (klimaat, klimaatadaptie, biodiversiteit, energieopwekking) en hoe wegen we af welk doel prioriteit krijgt als de ruimte beperkt is?
 • Hoe kunnen we de samenwerking organiseren wanneer kosten en baten van klimaatmaatregelen bij verschillende partijen terecht komen?
 • Hoe sturen we op het meetbaar versterken van de biodiversiteit?
 • Wat betekent natuurinclusief ontwerpen voor onze gebouwen en gebieden?

Digitale transformatie

Digitale transformatie is een omvangrijke opgave en gaat over meer dan alleen ons vastgoed. Het gaat ook over informatievoorziening en bedrijfsprocessen. Hierbij is technologie gebruiken geen doel, maar een middel. Onze focus ligt op transformatie van onze werkwijzen en op digitale vaardigheden.


Innovatievragen digitale transformatie:

 • Hoe kunnen we met datagedreven technologie dienstverlening aan de gebruiker verbeteren?
 • Hoe zorgen we ervoor dat open en veilige systemen de standaard worden, waardoor het verzamelen van data ten behoeve van sturingsinformatie geen onnodige belemmering is?
 • Hoe kan nieuwe technologie bijdragen aan efficiënter beheer en onderhoud door predictive maintenance?
 • Hoe komen we vanwege de toenemende onderlinge afhankelijkheid tot een integrale dienstverlening op het gebied van vastgoed, ICT en Facilitair?

Samenwerken met de markt

We denken na over de manier waarop opdrachten in de markt worden gezet. We gaan graag met marktpartijen in gesprek over innovatieve manieren van inkopen, zoals de concurrentiegerichte dialoog. We willen ook samen met andere publieke opdrachtgevers onderzoeken waar de publieke opdrachtgevers een springplank kunnen zijn voor nieuwe markten. We bouwen daarmee voort op de Marktvisie en de samenwerkingsverbanden zoals de Bouwcampus en het Opdrachtgeversforum voor de bouw.

Innovatievragen samenwerken met de markt:

 • Hoe organiseren we nieuwe vormen van samenwerking met de markt en kennisinstellingen zodanig dat we het aanwezige potentieel van kennis en ervaring over en weer kunnen benutten voor innovatie?
 • Hoe organiseren we in samenwerking met de gebruikers de condities voor vernieuwende concepten?
 • Hoe kunnen we prille innovaties stimuleren, ook als er slechts een beperkt aantal partijen de innovatie kunnen leveren?

Hoe kunnen we het inkoopvolume van het Rijksvastgoedbedrijf inzetten om innovatie aan te jagen?

Gebiedssamenwerking

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt aan integraal gebiedsgericht portefeuillemanagement om meer maatschappelijke waarde met rijksvastgoed te bereiken. Met het Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP) willen we bijdragen aan het realiseren van de kabinetsdoelstellingen. We werken daarbij samen met regionale en lokale partijen.


Innovatievragen gebiedssamenwerking:

 • Hoe kunnen we samen met andere partijen het halen van de ambitieuze doelen op het vlak van energie, circulariteit, klimaat, mobiliteit en biodiversiteit makkelijker mogelijk maken?
 • Hoe kan rijksvastgoed van meer betekenis zijn voor de omgeving, rekening houdend met de functionaliteit waar ons vastgoed aan moet voldoen?
 • Hoe kan het Rijksvastgoedbedrijf voortvarender inspelen op initiatieven in de omgeving?
 • Hoe organiseren we financiering voor opgaven die samen met anderen en buiten de gangbare werkwijzen aangepakt moeten worden?

Meer weten over hoe we deze Innovatieagenda vertalen naar ons dagelijks werk? Meedenken? Ideeën over de toekomst van deze thema’s? Zoek ons op en praat met ons mee! Wij nemen deel aan evenementen als Building Holland, Provada, de DGBC-week en de Innovatie Expo.

Houd onze berichtgeving in de gaten op www.rijksvastgoedbedrijf.nl en volg ons op LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram.