Rijksvastgoedportefeuillestrategie (RVPS)

De Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed (ICRV) heeft de Rijksvastgoedportefeuillestrategie (RVPS) vastgesteld. Rijksvastgoed is in deze strategie gebouwen, grond, water en infrastructuur. De RVPS wordt voorbereid door het Rijksvastgoedbedrijf, samen met de andere vastgoedhoudende diensten en de beleidsdepartementen. 

De strategie is gebaseerd op de vastgoedportefeuillestrategieën van de verschillende vastgoedhoudende diensten en op rijksbeleid dat is vastgelegd in beleidsnota’s. Dat zijn onder meer de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de Gebiedsagenda’s van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het onderwerp vastgoed wordt jaarlijks besproken in het bestuurlijk overleg MIRT.

In de RVPS staat hoe de Rijksoverheid om wil gaan met het rijksvastgoed ook in het licht van bredere beleidsdoelen van het Rijk, zoals duurzaamheid en wonen. De RVPS is gekoppeld aan thema’s als:

  • bevolkingskrimp
  • woonbeleid voor specifieke groepen zoals ouderen en studenten
  • productie van duurzame energie
  • stedelijke herontwikkeling

Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR)

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt samen met andere vastgoedhoudende diensten van het Rijk in de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR). In deze raad wisselen de vastgoedhoudende diensten kennis en informatie uit.