Masterplannen vastgoed en herbeleggingsplan vastgoed Defensie

De portefeuillestrategie voor kantoorhuisvesting is uitgewerkt in masterplannen. 1 voor Den Haag en 12 voor de provincies. Ieder masterplan laat zien waar en in welke gebouwen de Rijksoverheid gehuisvest zal worden. Het plan is gebaseerd op de huisvestingsbehoefte van de ministeries en de beschikbaarheid van panden. Zo optimaliseert het Rijksvastgoedbedrijf het kantoorgebruik en minimaliseren we leegstand.

In een masterplan stellen we voor waar een overheidsdienst het beste gehuisvest kan worden. Soms betekent dit voor een organisatie een verhuizing naar een andere plaats. Bijvoorbeeld omdat daar een rijkspand staat waar de organisatie goed inpast of omdat in die stad eigendomspanden beschikbaar zijn.

Voor de voorstellen in de provinciemasterplannen overlegt het Rijksvastgoedbedrijf met iedere provincie. Daarna beslist de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en stelt het masterplan vast. De masterplannen zijn eind 2013 vastgesteld.

Masterplan Den Haag

Den Haag had het eerste, vastgestelde masterplan in 2011. Hierin staat dat voor de rijkskantoren in 2020 ruim 400.000 minder vierkante meter nodig is dan in 2011. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zijn samen met het hoofdkantoor en loket Immigratie- en naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) sinds juli 2017 gehuisvest in het gebouw van het voormalige ministerie van VROM aan de Rijnstraat 8. Het gebouw van het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verkocht en het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg wordt op den duur verkocht. Voor Den Haag zijn de gevolgen van deze veranderingen groot. Samen met de gemeente Den Haag streeft het Rijksvastgoedbedrijf ernaar om het probleem van deze leegstand zo goed mogelijk op te lossen.

Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen

Het Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) beschrijft de verscherping van het detentieregime en besparingen van DJI. Onderdeel hiervan is het afstoten of anders gebruiken van vastgoed. Door overcapaciteit en grootschalige invoering van meerpersoonscelgebruik zijn er minder inrichtingen nodig.

Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie

Het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie (HVD) beschrijft de ontwikkelingen van het vastgoed van Defensie en de beoogde besparingen. Vanaf 2017 bespaart het ministerie hierdoor structureel € 61 miljoen.