Plaatsen windmolens en zonnepanelen

Door het verlenen van een opstalrecht kunnen wij rijksgrond en rijkswater beschikbaar stellen voor het plaatsen van windmolens of windturbines en zonnepanelen of zonneparken voor het opwekken van hernieuwbare energie. 

Gronduitgifte voor energieopwekking

In het aankomende Klimaatakkoord wil het kabinet de CO2-uitstoot reduceren; hier is een energietransitie voor nodig. Hiervoor geeft het Rijksvastgoedbedrijf rijksgronden uit voor de opwekking van hernieuwbare energie. Bijvoorbeeld via de Regionale Energiestrategieën (RES). Bij de gronduitgifte voor energieopwekking houden we, samen met andere betrokken overheden, rekening met de primaire functie van de grond. Voor de opwekking van hernieuwbare energie geven we gronden in gebruik aan derden, zoals marktpartijen of bewonerscoöperaties. Er zijn meerdere projecten op rijksgronden gerealiseerd, in ontwikkeling of gepland, zoals Streepland en Etten-Leur.

Hoe geven we grond in gebruik?

Het Rijksvastgoedbedrijf is privaatrechtelijk beheerder van rijksgronden. Dat betekent dat het Rijksvastgoedbedrijf de partij is die rijksgronden kan verkopen, verhuren of op een andere manier in gebruik kan geven aan partijen. Voor de opwekking van hernieuwbare energie verlenen we voor het realiseren en exploiteren van een energieopwekkingsproject een recht van opstal aan partijen, zoals ontwikkelaars of bewonerscoöperaties. We handelen hierbij marktconform, openbaar en transparant. Is er veel belangstelling voor een locatie, of gaat het om een groot windpark of zonnepark op rijksgrond of rijkswater, dan selecteren we via een openbare inschrijving de partij die het project zal realiseren en exploiteren. De beschikbare gronden publiceren we op biedboek.nl

We geven de grond meeestal uit voor een periode van 20 jaar. Hierna zal de grond opnieuw via een openbare inschrijvingsprocedure in gebruik worden gegeven. De hoogte van de grondvergoeding (retributie) die de marktpartij moet betalen is afhankelijk van het opgesteld vermogen van het energieopwekkingsproject. Wij hanteren een vast bedrag per Megawattuur (MWh). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voordat een geselecteerde partij kan starten met de aanleg van een energieopwekkingsproject op rijksgrond, moet deze ook beschikken over de benodigde publiekrechtelijke vergunningen. Om ervoor te zorgen dat een energieopwekkingsproject doelmatig kan worden gerealiseerd werkt het Rijksvastgoedbedrijf voorafgaand en tijdens de openbare inschrijvingsprocedure samen met (lokale) overheden, die verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke inpassing en publiekrechtelijke vergunningverlening.

Pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijks(waterstaat)-areaal

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt samen met Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan een pilotprogramma Hernieuwbare energie op Rijks(waterstaat)-areaal. Zo kunnen we leren hoe rijksgronden via een openbare inschrijvingsprocedure in gebruik kunnen worden gegeven aan marktpartijen voor de opwekking van duurzame energie. We doen dit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Vraag over huur, pacht of erfpacht

Hebt u een vraag over huur, pacht of erfpacht van rijksvastgoed? Vul het formulier in onderaan de pagina 'Verhuren en in gebruik geven'

Zie ook